Tìm Kiếm

31 tháng 7, 2020

LHS Thứ Sáu sau Chúa Nhật XVII TN: KIẾN THỨC PHÀM NHÂN KHÔNG ĐỦ GIÚP CON NGƯỜI TÌM ĐƯỢC NƯỚC TRỜI


LHS Thứ Sáu sau Chúa Nhật XVII TN: KIẾN THỨC PHÀM NHÂN KHÔNG ĐỦ GIÚP CON NGƯỜI TÌM ĐƯỢC NƯỚC TRỜI - Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP --- Youtube: https://www.youtube.com/c/AMENTvVN Facebook: http://www.facebook.com/tinmungchongu... Website: http:/ /www.tinmungchonguoingheo.com