Tìm Kiếm

26 tháng 7, 2020

LHS Chúa Nhật XVII TN: XIN CHÚA BAN ƠN KHÔN NGOAN ĐỂ BIẾT TÌM KIẾM NƯỚC TRỜI


LHS Chúa Nhật XVII TN: XIN CHÚA BAN ƠN KHÔN NGOAN ĐỂ BIẾT TÌM KIẾM NƯỚC TRỜI - Lm. Fx Nguyễn Văn Nhứt, O.P