Tìm Kiếm

27 tháng 7, 2020

LHS Thứ Hai sau Chúa Nhật XVII TN: SỰ PHÁT TRIỂN KÌ DIỆU CỦA NƯỚC TRỜI


LHS Thứ Hai sau Chúa Nhật XVII TN: SỰ PHÁT TRIỂN KÌ DIỆU CỦA NƯỚC TRỜI - Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP