Tìm Kiếm

5 tháng 7, 2020

Bài Giảng "Hiệp Nhứt và Tiên Tri" của ĐTC Phan-xi-cô


Lễ Thánh Phêrô và Phaolô, Đức Thánh Cha làm phép dây Pallium cho ĐTGM Nguyễn Năng và 54 vị khác