Tìm Kiếm

28 tháng 7, 2020

LHS Thứ Ba sau Chúa Nhật XVII TN: PHÁN QUYẾT TỐI HẬU CỦA THIÊN CHÚA


LHS Thứ Ba sau Chúa Nhật XVII TN: PHÁN QUYẾT TỐI HẬU CỦA THIÊN CHÚA - Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP --- Youtube: https://www.youtube.com/c/AMENTvVN Facebook: http://www.facebook.com/tinmungchongu... Website: http:/ /www.tinmungchonguoingheo.com