Tìm Kiếm

21 tháng 7, 2020

Seventeenth Sunday in Ordinary Time, Year A (July 26, 2020)


  • First Reading (1 Kgs 3:5, 7-12)
A reading from the first Book of Kings
The LORD appeared to Solomon in a dream at night.
God said, “Ask something of me and I will give it to you.”
Solomon answered:
“O LORD, my God, you have made me, your servant, king
to succeed my father David;
but I am a mere youth, not knowing at all how to act.
I serve you in the midst of the people whom you have chosen,
a people so vast that it cannot be numbered or counted.
Give your servant, therefore, an understanding heart
to judge your people and to distinguish right from wrong.
For who is able to govern this vast people of yours?”


The LORD was pleased that Solomon made this request.
So God said to him:
“Because you have asked for this—
not for a long life for yourself,
nor for riches,
nor for the life of your enemies,
but for understanding so that you may know what is right—
I do as you requested.
I give you a heart so wise and understanding
that there has never been anyone like you up to now,
and after you there will come no one to equal you.”

  • Bài đọc I (1 V 3:5, 7-12)
5 Tại Ghíp-ôn, đang đêm ĐỨC CHÚA hiện ra báo mộng cho vua Sa-lô-môn, Thiên Chúa phán: "Ngươi cứ xin đi, Ta sẽ ban cho."
6 Vua Sa-lô-môn thưa: "Chính Ngài đã lấy lòng nhân hậu lớn lao mà xử với tôi tớ Chúa là Đa-vít thân phụ con, như người đã bước đi trước nhan Chúa cách trung thực, công chính, với tâm hồn ngay thẳng. Chúa đã duy trì lòng nhân hậu lớn lao ấy đối với người, khi ban cho người có một đứa con ngồi trên ngai của người hôm nay.
7 Và bây giờ, lạy ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của con, chính Chúa đã đặt tôi tớ Chúa đây lên ngôi kế vị Đa-vít, thân phụ con, mặc dầu con chỉ là một thanh niên bé nhỏ, không biết cầm quyền trị nước. 8 Con lại ở giữa dân mà Chúa đã chọn, một dân đông đúc, đông không kể xiết, cũng không đếm nổi.
9 Xin ban cho tôi tớ Chúa đây, một tâm hồn biết lắng nghe, để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái; chẳng vậy, nào ai có đủ sức cai trị dân Chúa, một dân quan trọng như thế?"
10 Chúa hài lòng vì vua Sa-lô-môn đã xin điều đó. 11 Thiên Chúa phán với vua: "Bởi vì ngươi đã xin điều đó, ngươi đã không xin cho được sống lâu, hay được của cải, cũng không xin cho kẻ thù ngươi phải chết, nhưng đã xin cho được tài phân biệt để xét xử,
12 thì này, Ta làm theo như lời ngươi: Ta ban cho ngươi một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi, chẳng một ai sánh bằng, và sau ngươi, cũng chẳng có ai bì kịp.

  • Responsorial Psalm (Ps 119:57, 72, 76-77, 127-128, 129-130)
R/ Lord, I love your commands.
R/ Lạy Chúa, con yêu chuộng luật Chúa dường bao.

I have said, O LORD, that my part is to keep your words. The law of your mouth is to me more precious than thousands of gold and silver pie-ces. R/
Lạy Chúa, con đã nói: phần của con là tuân giữ lời Ngài. Con coi trọng luật Chúa truyền ban hơn vàng muôn bạc triệu. R/

Let your kindness comfort me according to your promise to your servants. Let your compassion come to me that I may live, for your law is my de-light. R/
Xin Chúa lấy tình thương mà an ủi,, theo lời đã hứa với tôi tớ Ngài đây. Xin chạnh lòng thương cho con được sống, vì luật Ngài làm con vui sướng thỏa thuê. R/

For I love your command more than gold, however fine. For in all your precepts I go forward; every false way I - hate.R/
Vì thế, mệnh lệnh Ngài, con yêu quý, quý hơn vàng, hơn cả vàng y. Vì thế, theo mọi huấn lệnh Ngài, con thẳng bước, lòng ghét mọi đường nẻo gian tà. R/

Wonderful are your decrees; therefore I observe them. The revelation of your words sheds light, giving understanding to the sim-ple.R/
Thánh ý Chúa kỳ diệu lắm thay, nên hồn con tuân giữ. Giải thích lời Ngài là đem lại ánh sang cho kẻ đơn sơ thông hiểu am tường. R/

  • Second Reading (Rom 8:28-30)
A reading from the Letter of Saint Paul to the Romans
Brothers and sisters:
We know that all things work for good for those who love God,
who are called according to his purpose.
For those he foreknew he also predestined
to be conformed to the image of his Son,
so that he might be the firstborn
among many brothers and sisters.
And those he predestined he also called;
and those he called he also justified;
and those he justified he also glorified.

  • Bài đọc II (Rm 8:28-30)
28 Chúng ta biết rằng: Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người kêu gọi theo như ý Người định.
29 Vì những ai Người đã biết từ trước, thì Người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Người, để Con của Người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc.
30 Những ai Thiên Chúa đã tiền định, thì Người cũng kêu gọi; những ai Người đã kêu gọi, thì Người cũng làm cho nên công chính; những ai Người đã làm cho nên công chính, thì Người cũng cho hưởng phúc vinh quang.

  • Gospel (Mt 13:44-52)
Jesus said to his disciples:
“The kingdom of heaven is like a treasure buried in a field,
which a person finds and hides again,
and out of joy goes and sells all that he has and buys that field.
Again, the kingdom of heaven is like a merchant
searching for fine pearls.
When he finds a pearl of great price,
he goes and sells all that he has and buys it.
Again, the kingdom of heaven is like a net thrown into the sea,
which collects fish of every kind.
When it is full they haul it ashore
and sit down to put what is good into buckets.
What is bad they throw away.
Thus it will be at the end of the age.
The angels will go out and separate the wicked from the righteous
and throw them into the fiery furnace,
where there will be wailing and grinding of teeth.

“Do you understand all these things?”
They answered, “Yes.”
And he replied,
“Then every scribe who has been instructed in the kingdom of heaven
is like the head of a household
who brings from his storeroom both the new and the old.”

  • Phúc âm (Mt 13:44-52)
44 "Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.
45 "Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp.
46 Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.
47 "Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá.
48 Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài.
49 Đến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính,
50 rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng.
51 "Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không?" Họ đáp: "Thưa hiểu."
52 Người bảo họ: "Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ."