Tìm Kiếm

12 tháng 12, 2017

Hymns for the Third Sunday of Advent – Year B (December 17, 2017)


a) Entrance: ES #120 – Let Heaven Rejoice b) Responsorial Psalm: EM Page 41

Responsorial Psalm (Lk 1:46-48, 49-50, 53-54)

R/ My soul rejoices in my God.
R/ Linh hồn tôi hớn hở vui mừng trong Thiên Chúa tôi.   


My soul proclaims the greatness of the Lord; my spirit rejoices in God my Savior, for he has looked upon  his lowly servant. From this day all generations will call me - bless-ed: R/
Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa, và thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới, từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. R/

The Almighty has done great things for me, and holy is his Name. He has mercy on those who fear him in every gene-ra-tion. R/
Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn! Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. R/

He has filled the hungry with good things, and the rich he has sent away empty. He has come to the help of his servant Israel for he has remembered his promise of - mer-cy. R/
Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel, tôi tớ của Người như đã hứa cùng cha ông chúng ta. R/


c) Offertory: ES #219 - Christify


d) Communion: ES #160 – Ang Katawan Ni Kristo e)  Recessional: ES #352 – Ang Puso Ko’y Nagpupuri