Tìm Kiếm

29 tháng 12, 2017

Hymns for the Holy Family of Jesus, Mary and Joseph, Year B (Dec 31, 2017)


a) Entrance: O Come, All Ye Faithful - ES #56
b) Responsorial Psalm: EM Page 55 (FM 353/2321)Responsorial Psalm (Ps 105:1-2, 3-4, 5-6, 8-9)

R/ The Lord remembers his covenant for ever.
Đ/ Giao ước lập ra, muôn đời Người nhớ mãi.

Give thanks to the LORD, invoke his name; make known among the nations his deeds. Sing to him, sing his praise, proclaim all his wond-rous - deeds. R/
Hãy tạ ơn Chúa, cầu khẩn danh Người, vĩ nghiệp của Người, loan báo giữa muôn dân. Hát lên đi, đàn ca mừng Chúa, và suy gẫm mọi kỳ công của Người. R/

Glory in his holy name; rejoice, O hearts that seek the LORD! Look to the LORD in his strength; constantly seek - his - face. R/
Hãy tự hào vì danh thánh Chúa, tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ. Hãy tìm Chúa và sức mạnh của Người, chẳng khi ngừng tìm kiếm Thánh Nhan.R/

You descendants of Abraham, his servants, sons of Jacob, his chosen ones! He, the LORD, is our God; throughout the earth his judg-ments - prevail. R/
Hãy nhớ lại những kỳ công Người thực hiện, những dấu lạ và những quyết định Người phán ra, hỡi anh em, dòng dõi Áp-ra-ham tôi tớ Chúa, con cháu Gia-cóp được Người tuyển chọn! R/

He remembers forever his covenant which he made binding for a thousand generations which he entered into with Abraham and by his oath to - Is-aac.R/
Giao ước lập ra, muôn đời Người nhớ mãi, nhớ lời đã cam kết đến ngàn thế hệ! Đó là điều đã giao ước cùng Áp-ra-ham, đã đoan thệ cùng I-xa-ác. R/

c) Offertory: All Good Gifts - ES #298

Click here, listen to the audio

d) Communion: Silent Night - ES #46

e)  Recessional: Joy to the World - ES#52