Tìm Kiếm

7 tháng 4, 2014

Hosanna to the Son of David
Ref.
Hosanna to the Son of David. O blest is he; O
blest is he who comes in the
name of the Lord.
ĐK. 
Hoan hô con Vua Đa-vít. Chúc tụng Ngài,
Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến.
1. 
Rejoice daughter of Zion, in the One who
brings great joy! Sing praise, children of
Judah, for the Lord is close at hand.
1. 
Mừng vui lên hỡi thiếu nữ Xi-on, trong
Đấng mang lại niềm vui sướng tột cùng! Hỡi
con cái của Giu-đa, hãy hát lời chúc tụng, vì
Thiên Chúa đang đến gần. 
2.
Rejoice, all who are thirsting for the stream
of living joy! Sing praise, children of Judah,
for the Lord is close at hand.
2. 
Mừng vui lên hỡi tất cả những ai còn khao
khát suối nguồn sự sống hoan hỉ! Hỡi con cái
của Giu-đa, hãy hát lời chúc tụng, vì Thiên
Chúa đang đến gần. 
3. 
Rejoice, all who are longing to be hold the
face of God! Sing praise, children of Judah,
for the Lord is close at hand.
3. 
Mừng vui lên hỡi tất cả những ai đang khao
khát diện kiến Thánh nhan Chúa Trời. Hỡi
con cái của Giu-đa, hãy hát lời chúc tụng, vì
Thiên Chúa đang đến gần.
4. 
Rejoice, all who are searching for the truth
of holy light! Sing praise, children of Judah,
for the Lord is close at hand.


4. 
Mừng vui lên hỡi tất cả những ai đang tìm
kiếm chân lý trong ánh sáng thánh thiêng. Hỡi
con cái của Giu-đa, hãy hát lời chúc tụng, vì
Thiên Chúa đang đến gần 
5. 
Rejoice, all who are hoping for the reign of
peace and love! Sing praise, children of
Judah, for the Lord is close at hand.
5. 
Mừng vui lên hỡi tất cả những ai đang hy
vọng triều đại của hòa bình và tình yêu. Hỡi
con cái của Giu-đa, hãy hát lời chúc tụng, vì
Thiên Chúa đang đến gần
6.
Rejoice, all who are waiting for the dawn
of heaven's light! Sing praise, children of
Judah, for the Lord is close at hand.
6. 
Mừng vui lên hỡi tất cả những ai đang chờ
đợi buổi bình minh của ánh sáng thiên đường. 
Hỡi con cái của Giu-đa, hãy hát lời chúc tụng,
vì Thiên Chúa đang đến gần.
7. 
Rejoice, all who are calling on the name of
God on high! Sing praise, children of Judah,
for the Lord is close at hand.
7. 
Mừng vui lên hỡi tất cả những ai đang kêu
cầu danh Chúa trên cao. Hỡi con cái của Giu-
đa, hãy hát lời chúc tụng, vì Thiên Chúa đang
đến gần.
8. 
Rejoice, all who are hungry for the taste of
living bread! Sing praise, children of Judah,
for the lord is close at hand.
8. 
Mừng vui lên hỡi tất cả những ai đang đói
khát hương vị của bánh hằng sống. Hỡi con
cái của Giu-đa, hãy hát lời chúc tụng, vì 
Thiên Chúa đang đến gần.


(ocpvn.org)