Tìm Kiếm

13 tháng 4, 2014

Bài Thương Khó Chúa Giêsu Kitô

Bài Thương Khó Chúa Giêsu Kitô
(theo Thánh Gioan)

Phổ Nhạc: Thanh Lâm
Trình Bày: bé Lâm Hân