Tìm Kiếm

5 tháng 11, 2017

VIẾNG NGHĨA TRANG GIÁO XỨ ĐA MINH

Tháng Mười Một, Tháng Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời


Hằng năm, cứ đến Tháng Mười Một là Tháng Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời, Cha Phanxicô Xaviê cùng Ca Đoàn Thánh Linh chúng con đến viếng nghĩa trang Giáo Xứ Đa Minh để đọc kinh cầu nguyện cho Quý Cha cố của Dòng Đa Minh và các vị Giáo Dân thuộc Giáo Xứ Đa Minh. Đồng thời, chúng con cũng nhớ đến và cầu nguyện cho những người thân yêu của mỗi thành viên Ca Đoàn chúng con đã được về với Chúa.

Ca Đoàn Thánh Linh chúng con nhớ đến và cầu nguyện cho Cô Têrêsa Nguyễn Thị Tính, Cô là Ca Viên đầu tiên đã được về với Chúa trong tình yêu và sự quan phòng của Ngài.
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho Quý Cha cố, quý vị Giáo Dân, Cô Têrêsa và những người thân yêu của chúng con đã qua đời, được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ cô cùng. Amen.

The Holy Spirit Choir