Tìm Kiếm

13 tháng 11, 2017

Thirty-third Sunday in Ordinary Time A (November 19, 2017)


  • First Reading (Prv 31:10-13, 19-20, 30-31)
A reading from the Book of Proverbs
When one finds a worthy wife,
her value is far beyond pearls.
Her husband, entrusting his heart to her,
has an unfailing prize.
She brings him good, and not evil,
all the days of her life.
She obtains wool and flax
and works with loving hands.
She puts her hands to the distaff,
and her fingers ply the spindle.
She reaches out her hands to the poor,
and extends her arms to the needy.
Charm is deceptive and beauty fleeting;
the woman who fears the LORD is to be praised.
Give her a reward for her labors,
and let her works praise her at the city gates.


  • Bài đọc I (Cn 31:10-13, 19-20, 30-31)
10 Tìm đâu ra một người vợ đảm đang? Nàng quý giá vượt xa châu ngọc.
11 Chồng nàng hết dạ tin tưởng nàng, chàng sẽ chẳng thiếu chi lợi lộc.
12 Suốt đời, nàng đem lại hạnh phúc chứ không gây tai hoạ cho chồng.
13 Nàng tìm kiếm len và vải gai, rồi vui vẻ ra tay làm việc.
19 Nàng tra tay vào guồng kéo sợi, và cầm chắc suốt chỉ trong tay.
20 Nàng rộng tay giúp người nghèo khổ và đưa tay cứu kẻ khốn cùng.
30 Duyên dáng là giả trá, sắc đẹp là phù vân. Người phụ nữ kính sợ ĐỨC CHÚA mới đáng cho người đời ca tụng.
31 Hãy để cho nàng hưởng những thành quả tay nàng làm ra.
Ước chi nơi cổng thành nàng luôn được tán dương ca tụng do những việc nàng làm.


  • Responsorial Psalm (Ps 128:1-2, 3, 4-5)
R/ Blessed are those who fear the Lord.
Đ/ Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa.

Blessed are you who fear the LORD, who walk in his ways! For you shall eat the fruit of your handiwork; blessed shall you be, and favored. R/
Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối của Người. Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng, bạn quả là lắm phúc nhiều may.Đ/

Your wife shall be like a fruitful vine in the recesses of your home; Your children like olive plants around your table. R/
Hiền thê bạn trong cửa trong nhà khác nào cây nho đầy hoa trái; và bầy con tựa những cây ô-liu mơn mởn, xúm xít tại bàn ăn.Đ/

Behold, thus is the man blessed who fears the LORD. The LORD bless you from Zion: may you see the prosperity of Jerusalem all the days of your life. R/
Đó chính là phúc lộc Chúa dành cho kẻ kính sợ Người. Xin Chúa từ Xi-on xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc. Ước chi trong suốt cả cuộc đời bạn được thấy Giê-ru-sa-lem phồn thịnh.Đ/


  • Second Reading (1 Thes 5:1-6)
A reading from the first Letter of Saint Paul to the Thessalonians
Concerning times and seasons, brothers and sisters,
you have no need for anything to be written to you.
For you yourselves know very well that the day of the Lord will come
like a thief at night.
When people are saying, "Peace and security, "
then sudden disaster comes upon them,
like labor pains upon a pregnant woman,
and they will not escape.
But you, brothers and sisters, are not in darkness,
for that day to overtake you like a thief.
For all of you are children of the light
and children of the day.
We are not of the night or of darkness.
Therefore, let us not sleep as the rest do,
but let us stay alert and sober.


  • Bài đọc II (1 Tx 5:1-6)
1 Thưa anh em, về ngày giờ và thời kỳ Chúa đến, anh em không cần ai viết cho anh em.
2 Vì chính anh em đã biết rõ: ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm ban đêm.
3 Khi người ta nói: "Bình an biết bao, yên ổn biết bao!" thì lúc ấy tai hoạ sẽ thình lình ập xuống, tựa cơn đau chuyển bụng đến với người đàn bà có thai, và sẽ chẳng có ai trốn thoát được.
4 Thưa anh em, anh em không ở trong bóng tối, để ngày ấy như kẻ trộm bắt chợt anh em.
5 Vì tất cả anh em là con cái ánh sáng, con cái của ban ngày. Chúng ta không thuộc về đêm, cũng không thuộc về bóng tối.
6 Vậy chúng ta đừng ngủ mê như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và sống tiết độ.


  • Gospel (Mt 25:14-30)
Jesus told his disciples this parable:
"A man going on a journey
called in his servants and entrusted his possessions to them.
To one he gave five talents; to another, two; to a third, one--
to each according to his ability.
Then he went away.
Immediately the one who received five talents went and traded with them,
and made another five.
Likewise, the one who received two made another two.
But the man who received one went off and dug a hole in the ground
and buried his master's money.
After a long time
the master of those servants came back
and settled accounts with them.
The one who had received five talents came forward
bringing the additional five.
He said, 'Master, you gave me five talents.
See, I have made five more.’
His master said to him, 'Well done, my good and faithful servant.
Since you were faithful in small matters,
I will give you great responsibilities.
Come, share your master's joy.’
Then the one who had received two talents also came forward and said,
'Master, you gave me two talents.
See, I have made two more.'
His master said to him, 'Well done, my good and faithful servant.
Since you were faithful in small matters,
I will give you great responsibilities.
Come, share your master's joy.’
Then the one who had received the one talent came forward and said,
'Master, I knew you were a demanding person,
harvesting where you did not plant
and gathering where you did not scatter;
so out of fear I went off and buried your talent in the ground.
Here it is back.'
His master said to him in reply, 'You wicked, lazy servant!
So you knew that I harvest where I did not plant
and gather where I did not scatter?
Should you not then have put my money in the bank
so that I could have got it back with interest on my return?
Now then! Take the talent from him and give it to the one with ten.
For to everyone who has,
more will be given and he will grow rich;
but from the one who has not,
even what he has will be taken away.
And throw this useless servant into the darkness outside,
where there will be wailing and grinding of teeth.'"


  • Phúc âm (Mt 25:14-30)
14 "Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. 15 Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, 16 người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác. 17 Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác.
18 Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ.
19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ.
20 Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây." 21 Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!" 22 Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây."
23 Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh! "
24 Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói: "Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. 25 Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy!" 26 Ông chủ đáp: "Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, 27 thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ! 28 Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến. 29 Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. 30 Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng."