Tìm Kiếm

18 tháng 11, 2017

Hymns for XXXIII Sunday in Ordinary Time – Year A (Nov 19, 2017)


a) Entrance: He Is The Lord (ES #184)b) Responsorial Psalm: EM Pages 215-216 (353/2321)

Responsorial Psalm (Ps 128:1-2, 3, 4-5)

R/ Blessed are those who fear the Lord.
Đ/ Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa.

Blessed are you who fear the LORD, who walk in his ways! For you shall eat the fruit of your handiwork; blessed shall you be, and - fa - vored. R/
Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối của Người. Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng, bạn quả là lắm phúc nhiều may.Đ/

Your wife shall be like a fruitful vine in the recesses of your home; Your children like olive plants around your - ta - ble. R/
Hiền thê bạn trong cửa trong nhà khác nào cây nho đầy hoa trái; và bầy con tựa những cây ô-liu mơn mởn, xúm xít tại bàn ăn.Đ/

Behold, thus is the man blessed who fears the LORD. The LORD bless you from Zion: may you see the prosperity of Jerusalem all the days of - your - life. R/
Đó chính là phúc lộc Chúa dành cho kẻ kính sợ Người. Xin Chúa từ Xi-on xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc. Ước chi trong suốt cả cuộc đời bạn được thấy Giê-ru-sa-lem phồn thịnh.Đ/


c) Offertory: Taste And See (ES #168)d) Communion: These Alone Are Enough (ES #209)e)  Recessional: Companions On The Journey (ES #293)