Tìm Kiếm

7 tháng 11, 2017

Hymns for XXXII Sunday in Ordinary Time – Year A (Nov 12, 2017)


a) Entrance: In The Day Of The Lord (ES #314)b) Responsorial Psalm: EM Page 213 (353/2321)

Responsorial Psalm (Ps 63:2, 3-4, 5-6, 7-8)

R.      My soul is thirsting for you, O Lord my God.
Ðáp: Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khao khát Chúa

O God, you are my God whom I seek;
for you my flesh pines and my soul thirsts
like the earth, parched, lifeless and without-wa-ter.R.
Ôi lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa của con, con thao thức chạy kiếm Ngài. Linh hồn con khát khao, thể xác con mong đợi Chúa con, như đất héo khô, khát mong mà không gặp nước.Đ

Thus have I gazed toward you in the sanctuary
to see your power and your glory,
For your kindness is a greater good than life;
my lips shall glo-ri-fyyou.R.
Con cũng mong được chiêm ngưỡng thiên nhan ở thánh đài, để nhìn thấy quyền năng và vinh quanh của Chúa. Vì ân tình của Ngài đáng chuộng hơn mạng sống, miệng con sẽ xướng ca ngợi khen Ngài.Đ

Thus will I bless you while I live;
lifting up my hands, I will call upon your name.
As with the riches of a banquet shall my soul be satisfied,
and with exultant lips my mouth shall - praise - you.R.
Con sẽ chúc tụng Ngài như thế trọn đời con, con sẽ giơ tay kêu cầu danh Chúa. Hồn con được no thỏa dường như bởi mỹ vị cao lương, và miệng con ca ngợi Chúa với cặp môi hoan hỉ.Đ

I will remember you upon my couch,
and through the night-watches I will meditate on you:
You are my help,
and in the shadow of your wings I shout - for - joy.R.
Trên giường ngủ, khi con nhớ Chúa, con ngẫm suy về Chúa suốt năm canh. Vì Chúa đã ra tay trợ phù con, để con được hoan hỉ núp trong bóng cánh của Ngài. Đ


c) Offertory: Christify (ES #219)


d) Communion: There Is A Longing (ES #212)e)  Recessional: Open My Eyes (ES #212)