Tìm Kiếm

22 tháng 11, 2017

ĐGH Phanxico mời 4.000 người vô gia cư tham dự Thánh Lễ và mời họ ăn trưa