Tìm Kiếm

30 tháng 1, 2016

Chúc mừng sinh nhật (trong tháng 02)

Trong tháng này, đặc biệt còn có sinh nhật của Cha
Francis Nguyen (23/02) 

---
Và các bạn ca viên:
Maria Liễu Thúy Hằng (15/02)
Maria Nguyễn Thị Thu Thủy (19/02)