Tìm Kiếm

29 tháng 7, 2013

Saint Dominic, Priest & Religious (August 8, 2013)


First reading (Isaiah 52: 7 - 10)
A reading from the book of the Prophet Isaiah
How beautiful on the mountains are the feet of those who bring good news, who proclaim peace, who bring good tidings, who proclaim salvation, who say to Zion, “Your God reigns!” Listen! Your watchmen lift up their voices; together they shout for joy. When the Lord returns to Zion, they will see it with their own eyes. Burst into songs of joy together, you ruins of Jerusalem, for the Lord has comforted his people, he has redeemed Jerusalem. The Lord will lay bare his holy arm in the sight of all the nations, and all the ends of the earth will see the salvation of our God.

Bài đọc I (Isaiah 52: 7 - 10)
Đẹp thay trên đồi núi, bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an, người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ và nói với Xi-on rằng: “Thiên Chúa ngươi là Vua hiển trị”. Kìa nghe chăng quân canh gác của ngươi cùng cất tiếng reo hò vang dậy; họ sẽ được thấy tận mắt Đức Chúa đang trở về Xi-on. Hỡi Giê-ru-sa-lem điêu tàn hoang phế, hãy đồng thanh bật tiếng reo mừng, vì Đức Chúa an ủi dân Người, và cứu chuộc Giê-ru-sa-lem. Trước mặt muôn dân, Đức Chúa đã vung cánh tay thần thánh của Người: Ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta, người bốn bể rồi ra nhìn thấy.

Responsorial Psalm (Ps 96:1.2.7.10)
R/ Proclaim God’s marvelous deeds to all the nations.
R/ Nào công bố cho các quốc gia biết những kỳ công của Thiên Chúa.

1. Sing to the Lord a new song; sing to the Lord, all you lands. Sing to the Lord; bless his name. R/
Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa, hỡi toàn thể địa cầu! Hát lên mừng Chúa, chúc tụng Thánh Danh!

2. Announce his salvation, day after day. Tell his glory among the nations; among all peoples, this wondrous deeds. R/
Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ, kể cho muôn dân biết Người thật là vinh hiển, cho mọi nước hay những kỳ công của người.

7. Give to the Lord, you families of nations, give to the Lord glory and praise; give to the Lord the glory due his name! R/
Hãy dâng Chúa, hỡi các dân các nước, dâng Chúa quyền lực và vinh quang, hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh Người.

10. Say among the nations: The Lord is king. He has made the world firm, not to be moved; he governs the peoples with equity. R/
Hãy nói với chư dân: Chúa là Vua hiển trị, Chúa thiết lập địa cầu, địa cầu chẳng chuyển lay, Người xét xử muôn nước theo đường ngay thẳng.

Second reading (2 Tim 4: 1 - 8)
A reading from the second letter of Saint Paul to Timothy
My dear brother: In the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and in view of his coming and his kingdom, I give you this charge: Preach the Word; be prepared in season and out of season; correct, rebuke and encourage – with great patience and careful instruction. For the time will come when men will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. They will turn their ears away from the truth and turn aside to myths. But you, keep your head in all situations, endure hardship, do the work of an evangelist, discharge all the duties of your ministry. For I am already being poured out like a drink offering, and the time has come for my departure. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous Judge, will award to me on that day – and not only to me, but also to all who have longed for his coming.

Bài đọc II (2 Tim 4: 1 - 8)
Trước mặt Thiên Chúa và Đức Ki-tô Giê-su, Đấng sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết, Đấng sẽ xuất hiện và nắm vương quyền, tôi tha thiết khuyên anh: hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện; hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ. Thật vậy, sẽ đến thời người ta không còn chịu nghe giáo lý lành mạnh, nhưng theo những dục vọng của mình mà kiếm hết thầy này đến thầy nọ, bởi ngứa tai muốn nghe. Họ sẽ ngoảnh tai đi không nghe chân lý, nhưng hướng về những chuyện hoang đường. Phần anh, hãy thận trọng trong mọi sự, hãy chịu đựng đau khổ, làm công việc của người loan báo Tin Mừng và chu toàn chức vụ của anh. Còn tôi, tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ tế, đã đến giờ tôi phải ra đi. Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu tươi đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính; Chúa là vị Thẩm Phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong Ngày ấy, và không phải chỉ cho tôi, nhưng còn cho tất cả những ai hết tình mong đợi Người xuất hiện.

R/ Alleluia, alleluia (Jn 8: 12)
I am the light of the world, says the Lord; whoever follows me will have the light of life.
Chúa nói: “Tôi là ánh sáng thế gian, ai theo tôi, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống”.

The Gospel (Lk 9: 57-62)
A reading from the holy Gospel according to Luke
As Jesus and his disciples were proceeding on their journey someone said to him, “I will follow you wherever you go”. Jesus answered him, “ Foxes have dens and birds of the sky have nests, but the Son of man has nowhere to rest his head”. And to another he said, “Follow me”. But he replied, “Lord, let me go first and bury my father”. But he answered him, “Let the dead bury their dead. But you, go and proclaim the Kingdom of God”. And another said, “I will follow you, Lord, but first let me say farewell to my family at home”. He said, “No one who sets a hand to the plow and looks to what was left behind is fit for the Kingdom of God”.

Phúc âm (Lk 9: 57-62)
Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo”. Người trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu”. Đức Giê-su nói với một người khác: “Anh hãy theo tôi!” Người ấy thưa: “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã”. Đức Giê-su bảo: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa”. Một người khác nữa lại nói: “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã”. Đức Giê-su bảo: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa”.