Tìm Kiếm

1 tháng 7, 2013

Lịch đọc sách Thánh


Tuần 1 :  Dominique Nguyễn Minh Trí
               Teresa Nguyễn Ngọc Linh
               Teresa Phạm Ngọc Luỹ Tố

Tuần 2 :  Maria Nguyễn Loan Thanh
               Teresa Nguyễn Trần Thảo Linh
               .....     Nam

Tuần 3 :  Maria Ngô Thị Thanh Vân
               Christine Phùng Ngọc Bảo Linh
               Teresa Lâm Thái Hằng

Tuần 4:   Maria Hoàng Lệ Thuỷ
               Teresa Nghiêm Tố Quyên
               Dominique  Đào Ngọc Mai

Tuần 5 :  Maria Nguyễn Vũ Mai Quỳnh
               Maria Nguyễn Phạm Minh Hiền
               Maria  Hoàng Thị Ánh Hồng