Tìm Kiếm

22 tháng 7, 2013

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG CA VIÊN (Trong tháng 7)

Happy Name Day

JULY 26 - Anna (Thân mẫu Đức Maria)  :
TRẦN THỊ LIÊN
NGUYỄN THỊ KIỀU TRINH
ĐOÀN THANH TRÚC
JULY 29 - Matta :
NGUYỄN SƯƠNG THUẬN PHƯƠNG TRÂM
Nguyện xin Thiên Chúa ban cho các Ca Viên ngày kỷ niệm đầy ơn phước lành
May God grant You a grace-filled Feast Day