Tìm Kiếm

25 tháng 7, 2013

17th Sunday in Ordinary - Time C (Eng - Vie)


First Reading (Gen 18, 20 – 32)
20 Then the Lord said, “The outcry against Sodom and Gomorrah is so great and their sin so grievous21 that I will go down and see if what they have done is as bad as the outcry that has reached me. If not, I will know.”
22 The men turned away and went toward Sodom, but Abraham remained standing before the Lord.23 Then Abraham approached him and said: “Will you sweep away the righteous with the wicked?24 What if there are fifty righteous people in the city? Will you really sweep it away and not sparethe place for the sake of the fifty righteous people in it? 25 Far be it from you to do such a thing—to kill the righteous with the wicked, treating the righteous and the wicked alike. Far be it from you! Will not the Judge of all the earth do right?”
26 The Lord said, “If I find fifty righteous people in the city of Sodom, I will spare the whole place for their sake.”
27 Then Abraham spoke up again: “Now that I have been so bold as to speak to the Lord, though I am nothing but dust and ashes, 28 what if the number of the righteous is five less than fifty? Will you destroy the whole city for lack of five people?”
“If I find forty-five there,” he said, “I will not destroy it.”
29 Once again he spoke to him, “What if only forty are found there?”
He said, “For the sake of forty, I will not do it.”
30 Then he said, “May the Lord not be angry, but let me speak. What if only thirty can be found there?”
He answered, “I will not do it if I find thirty there.”
31 Abraham said, “Now that I have been so bold as to speak to the Lord, what if only twenty can be found there?”
He said, “For the sake of twenty, I will not destroy it.”
32 Then he said, “May the Lord not be angry, but let me speak just once more. What if only ten can be found there?”
He answered, “For the sake of ten, I will not destroy it.”

Bài đọc I (Gen 18, 20-32)
“Lạy Chúa nếu con nói, xin Chúa đừng nổi giận.” 
Bài trích sách Sáng Thế. Trong những ngày ấy, Chúa phán: “Tiếng kêu la của dân Sôđôma và Gômôra đã gia tăng, và tội lỗi chúng quá nặng nề!
Ta sẽ xuống coi việc chúng làm có như tiếng kêu thấu đến tai Ta hay không, để Ta sẽ biết rõ”. Các vị ấy bỏ nơi đó, đi về hướng thành Sôđôma. Nhưng Abraham vẫn còn đứng trước mặt Chúa. Ông tiến lại gần Người và thưa: “Chớ thì Chúa sắp tiêu diệt người công chính cùng với kẻ tội lỗi sao? Nếu có năm mươi người công chính trong thành, họ cũng chết chung hay sao? Chúa không tha thứ cho cả thành vì năm chục người công chính đang ở trong đó sao? Xin Chúa đừng làm như vậy, đừng sát hại người công chính với kẻ dữ! Xin đừng làm thế! Chúa phán xét thế giới, Chúa không xét đoán như thế đâu!” Chúa phán cùng Abraham rằng: “Nếu Ta tìm thấy trong thành Sôđôma năm mươi người công chính, Ta sẽ vì họ mà tha thứ cho cả thành”. Abraham thưa lại: “Dù tôi chỉ là tro bụi, tôi đã bắt đầu nói, nên tôi xin thưa cùng Chúa tôi. Nếu trong số năm mươi người công chính đó còn thiếu năm người thì sao? Vì bốn mươi lăm người công chính Chúa có tàn phá cả thành không?” Chúa phán: “Nếu Ta tìm thấy bốn mươi lăm người công chính, Ta sẽ không phá hủy cả thành”. Abraham lại thưa cùng Chúa rằng: “Nhưng nếu có bốn mươi người thì Chúa sẽ làm gì?” Chúa phán: “Ta sẽ vì bốn mươi người đó mà sẽ không trừng phạt cả thành”. Abraham thưa: “Lạy Chúa, nếu tôi lên tiếng, xin Chúa đừng nổi giận, Nếu ở đây tìm được ba mươi người công chính thì sao?”. Chúa phán: “Nếu Ta tìm được ba mươi người, Ta sẽ không phạt”. Abraham nói: “Vì tôi đã trót nói thì tôi sẽ thưa cùng Chúa: Nếu trong thành tìm được hai mươi người công chính thì sao?”. Chúa phán: “Vì hai mươi người đó Ta sẽ không tàn sát”. Abraham thưa: “Lạy Chúa xin đừng nổi giận, tôi chỉ xin thưa lần này nữa thôi: Nếu tìm được mười người công chính ở đó thì sao?”. Chúa phán: “Vì mười người đó, Ta sẽ không tàn phá”.

Second Reading (Col 2, 12 – 14)
12 You were buried with him in baptism in which you were also raised with him through your faith in the power of God, who raised him from the dead. 13 When you were dead in your sins and in the uncircumcision of your sinful nature, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins, 14 having canceled the written code, with its regulations, that was against us and that stood opposed to us; he took it away, nailing it to the cross.

Bài đọc II (Col 2, 12-14)
“Người đã khiến anh chị em chung sống với Người và tha thứ mọi tội lỗi.” 
Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôssê.  Anh chị em thân mến, nhờ phép Rửa Tội, anh chị em đã được mai táng làm một với Đức Kitô, anh chị em cũng được sống lại với Người, bởi đã tin vào quyền năng Thiên Chúa, Đấng đã cho Người từ cõi chết sống lại. Anh chị em vốn đã chết vì tội lỗi anh chị em, và bởi không cắt bì tính xác thịt của anh chị em như Thiên Chúa đã cho anh chị em được chung sống với Người, Người đã ân xá mọi tội lỗi chúng ta, đã hủy bỏ văn tự bất lợi cho chúng ta, vì làm cho chúng ta bị kết án; Người đã hủy bỏ bản văn tự đó bằng cách đóng đinh nó vào thập giá.  

The Gospel (Lk 11, 1 – 13)
1 One day Jesus was praying in a certain place. When he finished, one of his disciples said to him, “Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples.”
2 He said to them, “When you pray, say:
“‘Father, hallowed be your name, your kingdom come.3 Give us each day our daily bread.
4 Forgive us our sins, for we also forgive everyone who sins against us. And lead us not into temptation”.
5 Then Jesus said to them, “Suppose you have a friend, and you go to him at midnight and say, ‘Friend, lend me three loaves of bread; 6 a friend of mine on a journey has come to me, and I have no food to offer him.’ 7 And suppose the one inside answers, ‘Don’t bother me. The door is already locked, and my children and I are in bed. I can’t get up and give you anything.’ 8 I tell you, even though he will not get up and give you the bread because of friendship, yet because of your shameless audacity he will surely get up and give you as much as you need.
9 “So I say to you: Ask and it will be given to you; seek and you will find; knock and the door will be opened to you. 10 For everyone who asks receives; the one who seeks finds; and to the one who knocks, the door will be opened.
11 “Which of you fathers, if your son asks for a fish, will give him a snake instead? 12 Or if he asks for an egg, will give him a scorpion? 13 If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask him!”

Phúc âm (Lc 11, 1-13)
“Các ngươi hãy xin thì sẽ được”. 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi kia. Khi Người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa Người rằng: “Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông”. Người nói với các ông: “Khi các con cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha, nguyện xin danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng tôi hôm nay lương thực hàng ngày. Và tha tội cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha cho những người có lỗi với chúng tôi. Xin chớ để chúng tôi sa chước cám dỗ”. Và Người còn bảo các ông rằng: “Nếu ai trong các con có người bạn, giữa đêm khuya đến nói với người ấy rằng: Anh ơi xin cho tôi vay ba chiếc bánh vì tôi có anh bạn đi đường ghé lại nhà tôi, mà tôi không có gì thiết đãi anh ấy”. Và từ trong nhà có tiếng người ấy đáp: “Xin đừng quấy rầy tôi, vì cửa đã đóng, các con tôi và tôi đã lên giường nằm rồi, tôi không thể chỗi dậy lấy bánh cho anh được. Thầy bảo các con, dù người đó không dậy vì tình bạn để lấy bánh cho người bạn, người đó cũng sẽ dậy, ít nữa là vì sự quấy rầy của người kia mà cho anh ta tất cả những gì anh ta cần. Và Thầy bảo các con: Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì sẽ được, ai tìm thì gặp, ai gõ thì sẽ mở cho. Người cha nào trong các con có đứa con xin bánh mà lại cho nó hòn đá ư? Hay nó xin cá, lại cho nó con rắn thay vì cá sao? Hay nó xin quả trứng, lại cho nó con bọ cạp ư? Vậy nếu các con là những kẻ gian ác, còn biết cho con cái mình những của tốt, phương chi Cha các con trên trời sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người.