Tìm Kiếm

18 tháng 3, 2015

Kỷ Niệm Ngày Thụ Phong

The First Day on My XVI Priestly Ordination Anniversary
Ngày Đầu Tiên Dịp Kỷ Niệm 16 Năm Trong Tác Vụ Linh Mục

Early in the morning on March 18, 2015, at 5:00 together with the brothers in Saint Albert the Great I celebrate the Holy Mass in profound thanksgiving to the Lord for the gift of priesthood.  Coming back in my mind are faces so dear to me: my late parents, pastors, professors, friends and students.  I believe that I forget none of them.


Immediately after the Holy Mass ended at around 5:50, I administer the Sacrament of Reconciliation to four parishioners of whom one lady has not gone to confession for 1 year.

At 7:00, I write an article on the mystery of the Church founded by Christ as a sacrament of salvation.


I give a lecture on Ecclesiology to nearly 70 students at 9:30 at Archbishop Paul Nguyen Van Binh Inter-congregational Theology Institute.        

I still teach pre-marital catechism to a couple of Vietnamese girl and American boy at 15:00, followed by another catechism meeting for the whole family of 4: 2 adult-girls and their parents, who are to be baptized this coming Christmas.

A rather busy day starts my 16th year of being a minister of Christ’s saving mission.

Fr. Francis Nguyen, O.P. 

Ước nguyện chính đáng của một linh mục ngày được thụ phong là gì, nếu không phải là được hoàn toàn dâng trọn mọi giây phút đời mình để tận trung phụng sự Thiên Chúa và nhiệt tình phục vụ tha nhân?


Dịp kỷ niệm 16 năm trong tác vụ linh mục 18/3/1999-2015 đúng là một phép lành Chúa ban cho tôi, vì từ sáng sớm tới chiều hôm nay, tôi được vinh dự dâng Thánh Lễ Tạ Ơn, ban Bí Tích Hòa Giải cho giáo dân, dạy môn Hội Thánh Học cho các tu sĩ Học Viện Liên Dòng, dạy giáo lý dự bị hôn nhân cho một đôi thanh niên Mỹ-Việt, và giáo lý tân tòng cho trọn một gia đình gồm 4 người: cha mẹ và 2 cô con gái trưởng thành.


Kính dâng Chúa Ki-tô, Linh Mục Gương Mẫu Tối Thượng và Vĩnh Cửu tấm lòng yêu mến và tri ân sâu xa của con.  Nguyện xin Chúa chúc lành cho cha mẹ của con đã được Chúa đưa về cùng Chúa.  Xin Chúa ban thưởng bội hậu cho các thân nhân, ân nhân và bạn hữu đã nâng đỡ con trong đời thánh hiến và trong tác vụ linh mục.


Con mong sao sẽ được gặp lại tất cả những người con yêu quý một ngày không xa trên Quê Hương chân thật của chúng con, là vương Quốc Bình An và Tình Thương, nơi Thiên Chúa Ba Ngôi hiển trị muôn thủa, muôn đời.

Linh Mục P.X. Nguyễn Văn Nhứt, O.P.