Tìm Kiếm

14 tháng 5, 2014

Song of the Week: 5th Sunday of Easter Year A (May 18, 2014)

Entrance: Sing A New Song (EM#137)    

Responsorial Psalm: Psalm 33:1-2.4-5.18-19 (EM Page 151)

(Audio này chỉ giúp các bạn vững phần phát âm, 
còn giai điệu sẽ do Cha Francis tập cho chúng ta nhé!)

Offertory: Our Blessing Cup (EM#144)


Communion: O God, You Search Me (EM#198)


Recessional: A Grateful Heart (SB#224)