Tìm Kiếm

2 tháng 5, 2014

Chúc mừng sinh nhật ca viên (trong tháng 05)


Theresa Hồ Phúc Vinh (08/05)
Anna Vũ Thị Ngọc Hội (11/05)
Anna Vũ Yến Ngọc (20/05)
Giuse Đỗ Hiệp Hòa (22/05)
Tomas Lê Bá Thành (31/05)