Tìm Kiếm

9 tháng 2, 2018

Hymns for the Sixth Sunday in Ordinary Time - Year B (February 11, 2018)


Hymns for the Sixth Sunday in Ordinary Time - Year B (February 11, 2018)a) Entrance: Glory and praise to our God - ES # 191b) Responsorial Psalm: EM Page 69 - Cm 565/4321


Responsorial Psalm - PS 32:1-2, 5, 11

R. (7) I turn to you, Lord, in time of trouble, and you fill me with the joy of salvation.
Blessed is he whose fault is taken away,
whose sin is covered.
Blessed the man to whom the LORD imputes not guilt,
in whose spirit there is no guile.
R. I turn to you, Lord, in time of trouble, and you fill me with the joy of salvation.
Then I acknowledged my sin to you,
my guilt I covered not.
I said, "I confess my faults to the LORD,"
and you took away the guilt of my sin.
R. I turn to you, Lord, in time of trouble, and you fill me with the joy of salvation.
Be glad in the LORD and rejoice, you just;
exult, all you upright of heart.
R. I turn to you, Lord, in time of trouble, and you fill me with the joy of salvation.

Tv 32, 1-2. 5. 11
Ðáp: Chúa là chỗ dung thân, Chúa giữ con khỏi điều nguy khổ
Xướng: Phúc thay người được tha thứ lỗi lầm, và tội phạm của người được ơn che đậy! Phúc thay người mà Chúa không trách cứ lỗi lầm, và trong lòng người đó chẳng có mưu gian!
Xướng: Tôi xưng ra cùng Chúa tội phạm của tôi, và lỗi lầm của tôi, tôi đã không che giấu. Tôi nói: "Con thú thực cùng Chúa điều gian ác của con, và Chúa đã tha thứ tội lỗi cho con".
Xướng: Chư vị hiền nhân, hãy vui mừng hân hoan trong Chúa, và mọi người lòng ngay hãy hớn hở reo mừng.


c) Offertory: All good gifts - ES # 298


d) Communion: These alone are enough - ES # 209

 


e)  Recessional: Hail, Holy Queen - ES # 354