Tìm Kiếm

3 tháng 2, 2018

Hymns for the Fifth Sunday in Ordinary Time - Year B (February 4, 2018)


a) Entrance:   “Now Is The Time” - ES #122b) Responsorial Psalm: EM Page 67 - DM 565/432

Responsorial Psalm (Ps 147:1-2, 3-4, 5-6)

R/ Praise the Lord, who heals the brokenhearted.
R/ Nào ca tụng Chúa đi, Đấng chữa trị bao cõi lòng nát tan.

Praise the LORD, for he is good; sing praise to our God, for he is gracious; it is fitting to praise him. The LORD rebuilds Jerusalem; the dispersed of Israel he ga-thers. R/
Hãy ca ngợi Chúa đi! Đàn hát mừng Thiên Chúa chúng ta, thú vị dường nào! Được tán tụng Người, thỏa tình biết mấy! Chúa là Đấng xây dựng lại Giê-ru-sa-lem, quy tụ dân Ít-ra-en tản lạc về. R/

He heals the brokenhearted and binds up their wounds. He tells the number of the stars; he calls each by - name. R/
Người chữa trị bao cõi lòng tan vỡ, những vết thương, băng bó cho lành. Người ấn định con số các vì sao, và đặt tên cho từng ngôi một. R/

Great is our Lord and mighty in power; to his wisdom there is no limit. The LORD sustains the lowly; the wicked he casts to the - ground. R/
Chúa chúng ta thật là cao cả, uy lực vô biên, trí tuệ khôn lường! Kẻ thấp hèn, Chúa nâng đỡ dậy, bọn gian ác, Người hạ xuống đất đen. R/


c) Offertory: Christify - ES #219


d) Communion: There Is A Longing - ES #212e)  Recessional: To Praise You - ES #206