Tìm Kiếm

19 tháng 11, 2013

Song of the Week: Solemnity of Christ, the King of the Universe (November 24, 2013)

1/ Entrance: Worthy Is The Lamb (EM # 90): Listen to audio, click here
Ref. 
Worthy is the Lamb that was slain
to receive honor and glory.
Worthy are the ones who believe
to receive the goodness of God.
1. 
Worthy are you, O Paschal Lamb.
Wisdom and strength
belong now to you.
You laid down your life
and died upon the cross:
we've become a people of hope.
2. 
Worthy are you, O Bread of Life.
Salvation and joy belong now to us.
Be conquering death
and rising to new life,
we've become a people of praise.
3. 
Worthy are you, O Risen Christ.
Wonders and signs,
revealing your might.
Your power and glory shine
upon our lives:
we've become your light for the world.
Lời dịch
Điệp khúc
Vinh phúc thay Chúa Chiên đã chịu chết
để nhận lấy Danh Dự và Vinh Quang.
Vinh phúc thay những ai vững lòng tin
để nhận lãnh Phúc Ân của Thiên Chúa.
1. 
Ngài thật vinh phúc, Chúa Chiên Vượt Qua.
Sức Mạnh và Sự Khôn Ngoan
nay đã thuộc về Ngài.
Ngài đã hiến thân mình
và chết trên Thập Tự:
để chúng con trở thành Dân tộc của Niềm Hy Vọng.
2. 
Ngài thật vinh phúc, Bánh Thiêng Hằng Sống.
Sự giải thoát và niềm vui nay thuộc về chúng con.
Chúa chinh phục sự chết
và sống lại khải hoàn,
để chúng con trở thành dân tộc của Sự Tán Dương.
3. 
Ngài thật vinh phúc, Đấng Phục Sinh.
Những Kỳ công và Phép lạ,
Biểu hiện sức mạnh vô song của Ngài.
Quyền Uy và Vinh Quang Ngài
Chiếu giãi trên cuộc đời chúng con:
Để chúng con trở thành ánh sáng cho trần gian.
2/ Responsorial: Let Us Go To The Altar (EM # 140): Listen to audio, click here

3/ Offertory: All Good Gifts (EM # 198): Listen to audio, click here

4/ Communion: O God, You Search Me (EM # 207)

5/ Recessional: He is The Lord (EM # 191): Listen to audio, click here