Tìm Kiếm

19 tháng 11, 2013

Solemnity of Christ, the King of the Universe

Solemnity of Christ, the King of the Universe
(November 24, 2013)

First Reading (2 Sm 5:1-3)
A reading from the second Book of Samuel
In those days, all the tribes of Israel came to David in Hebron and said: "Here we are, your bone and your flesh. In days past, when Saul was our king, it was you who led the Israelites out and brought them back.  And the LORD said to you, 'You shall shepherd my people Israel and shall be commander of Israel.’” When all the elders of Israel came to David in Hebron, King David made an agreement with them there before the LORD, and they anointed him king of Israel.

Bài đọc I (2 Sm 5:1-3)
Toàn thể các chi tộc Ít-ra-en đến gặp vua Đa-vít tại Khép-rôn và thưa: “Chúng tôi đây là cốt nhục của ngài. Ngay cả trước kia, khi ông Sa-un làm vua cai trị chúng tôi, chính ngài đã chỉ huy các cuộc hành quân của Ít-ra-en. Đức Chúa đã phán với ngài: ‘Chính ngươi sẽ chăn dắt Ít-ra-en, dân ta, chính ngươi sẽ là người lãnh đạo Ít-ra-en.’” Toàn thể kỳ mục Ít-ra-en đến gặp vua tại Khép-rôn. Vua Đa-vít lập giao ước với họ tại Khép-rôn, trước nhan Đức Chúa. Rồi họ xức dầu tấn phong Đa-vít làm vua Ít-ra-en.

Responsorial Psalm (Ps 122:1-2, 3-4, 4-5)
R/ Let us go rejoicing to the house of the Lord.
R/ Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa.

I rejoiced because they said to me, "We will go up to the house of the LORD." And now we have set foot
within your gates, O Jerusalem.
Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi: “Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa!”. Và giờ đây, Giê-ru-sa-lem hỡi, cửa nội thành, ta đã dừng chân.

Jerusalem, built as a city with compact unity. To it the tribes go up, the tribes of the LORD.
Giê-ru-sa-lem khác nào đô thị được xây nên một khối vẹn toàn. Từng chi tộc, chi tộc của Chúa, trẩy hội lên đền ở nơi đây.

According to the decree for Israel, to give thanks to the name of the LORD. In it are set up judgment seats, seats for the house of David.
Để Danh Chúa, họ cùng xưng tụng, như lệnh đã truyền cho It-ra-en. Cũng nơi đó, đặt ngai xét xử, ngai vàng của vương triều Đa-vit.

Second Reading (Col 1:12-20)
A reading from the Letter of Saint Paul to the Colossians
Brothers and sisters: Let us give thanks to the Father, who has made you fit to share in the inheritance of the holy ones in light. He delivered us from the power of darkness and transferred us to the kingdom of his beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For in him were created all things in heaven and on earth, the visible and the invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers; all things were created through him and for him. He is before all things, and in him all things hold together. He is the head of the body, the church. He is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he himself might be preeminent.
For in him all the fullness was pleased to dwell, and through him to reconcile all things for him, making peace by the blood of his cross through him, whether those on earth or those in heaven.

Bài đọc II (Cl 1: 12-20)
Anh em hãy vui mừng cảm tạ Chúa Cha, đã làm cho anh em trở nên xứng đáng chung hưởng phần gia nghiệp của dân thánh trong cõi đầy ánh sáng. Người đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm, và đưa vào vương quốc Thánh Tử chí ái; trong Thánh Tử, ta được ơn cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi. Thánh Tử là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thụ tạo, vì trong Người, muôn vật được tạo thành trên trời cùng dưới đất, hữu hình với vô hình. Dẫu là hàng dũng lực thần thiêng hay là bậc quyền năng thượng giới, tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng nhờ Người và cho Người. Người có trước muôn loài muôn vật, tất cả đều tồn tại trong Người. Người cũng là đầu của thân thể, nghĩa là đầu của Hội Thánh; Người là khởi nguyên, là trưởng tử trong số những người từ cõi chết sống lại, để trong mọi sự Người đứng hàng đầu. Vì Thiên Chúa đã muốn làm cho tất cả sự viên mãn hiện diện ở nơi Người, cũng như muốn nhờ Người mà làm cho muôn vật được hòa giải với mình. Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời.

Verses before the Holy Gospel (Mk 11:9,10)
Blessed is he who comes in the name of the Lord! Blessed is the kingdom of our father David that is to come!
Hoan hô! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa! Chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua Đa-vít, tổ phụ chúng ta. Hoan hô trên các tầng trời!

Gospel (Lk 23:35-43)
The rulers sneered at Jesus and said, "He saved others, let him save himself if he is the chosen one, the Christ of God." Even the soldiers jeered at him. As they approached to offer him wine they called out,
"If you are King of the Jews, save yourself." Above him there was an inscription that read, "This is the King of the Jews." Now one of the criminals hanging there reviled Jesus, saying, "Are you not the Christ?
Save yourself and us." The other, however, rebuking him, said in reply, "Have you no fear of God, for you are subject to the same condemnation? And indeed, we have been condemned justly, for the sentence we received corresponds to our crimes, but this man has done nothing criminal." Then he said, "Jesus, remember me when you come into your kingdom." He replied to him, "Amen, I say to you, today you will be with me in Paradise."

Phúc âm (Lc 23:35-43)
Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo: “Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn!” Lính tráng cũng chế giễu Người. Chúng lại gần, đưa giấm cho Người uống và nói: “Nếu ông là vua dân Do-thái thì cứu lấy mình đi!” Phía trên đầu Người, có bản án viết: “Đây là vua người Do-thái.” Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người: “Ông không phải là Đấng Ki-tô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với!” Nhưng tên kia mắng nó: “Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ!” Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái!” Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su: “Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” Và Người nói với anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.”