Tìm Kiếm

18 tháng 5, 2016

The Solemnity of the Most Holy Trinity (May 22, 2016)


First Reading Prv 8:22-31

Thus says the wisdom of God:
"The LORD possessed me, the beginning of his ways,
the forerunner of his prodigies of long ago;
from of old I was poured forth,
at the first, before the earth.
When there were no depths I was brought forth,
when there were no fountains or springs of water;
before the mountains were settled into place,
before the hills, I was brought forth;
while as yet the earth and fields were not made,
nor the first clods of the world.

"When the Lord established the heavens I was there,
when he marked out the vault over the face of the deep;
when he made firm the skies above,
when he fixed fast the foundations of the earth;
when he set for the sea its limit,
so that the waters should not transgress his command;
then was I beside him as his craftsman,
and I was his delight day by day,
playing before him all the while,
playing on the surface of his earth;
and I found delight in the human race."

Bài đọc I: Pro 8:22-31

22 "Đức Chúa đã dựng nên ta như tác phẩm đầu tay của Người,
trước mọi công trình của Người từ thời xa xưa nhất.
23 Ta đã được tấn phong từ đời đời, từ nguyên thuỷ, trước khi có mặt đất.
24 Khi chưa có các vực thẳm, khi chưa có mạch nước tràn đầy, ta đã được sinh ra.
25 Trước khi núi non được đặt nền vững chắc, trước khi có gò nổng, ta đã được sinh ra,
26 khi Đức Chúa chưa làm ra mặt đất với khoảng không, và những hạt bụi đầu tiên tạo nên vũ trụ.
27 Đã có ta hiện diện khi Người thiết lập cõi trời, khi Người vạch một vòng tròn trên mặt vực thẳm,
28 khi Người làm cho mây tụ lại ở trên cao và cho các mạch nước vọt lên từ vực thẳm,
29 khi Người định ranh giới cho biển, để nước khỏi tràn bờ, khi Người đặt nền móng cho đất.
30 Ta hiện diện bên Người như tay thợ cả. Ngày ngày ta là niềm vui của Người, trước mặt Người, ta không ngớt vui chơi,
31 vui chơi trên mặt đất, ta đùa vui với con cái loài người.

Responsorial Psalm Ps 8:4-5, 6-7, 8-9

R. O Lord, our God, how wonderful your name in all the earth!
Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu!


When I behold your heavens, the work of your fingers,
the moon and the stars which you set in place —
What is man that you should be mindful of him,
or the son of man that you should care for him? R.
Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài – Thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm. R.

You have made him little less than the angels,
and crowned him with glory and honor.
You have given him rule over the works of your hands,
putting all things under his feet: R.
Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy, ban vinh quang, danh dự làm mũ triều thiên. Cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân. R.

All sheep and oxen,
yes, and the beasts of the field,
The birds of the air, the fishes of the sea,
and whatever swims the paths of the seas.R.

Nào chiên bò đủ loại, nào thú vật ngoài đồng. Nào chim trời cá biển, mọi loài ngang dọc khắp trùng dương.R.

Second Reading Rom 5:1-5

Brothers and sisters:
Therefore, since we have been justified by faith,
we have peace with God through our Lord Jesus Christ,
through whom we have gained access by faith
to this grace in which we stand,
and we boast in hope of the glory of God.
Not only that, but we even boast of our afflictions,
knowing that affliction produces endurance,
and endurance, proven character,
and proven character, hope,
and hope does not disappoint,
because the love of God has been poured out into our hearts
through the Holy Spirit that has been given to us.

Bài đọc II: Rom 5:1-5

1 Vậy, một khi đã được nên công chính nhờ đức tin, chúng ta được bình an với Thiên Chúa, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.
2 Vì chúng ta tin, nên Đức Giê-su đã mở lối cho chúng ta vào hưởng ân sủng của Thiên Chúa, như chúng ta đang được hiện nay; chúng ta lại còn tự hào về niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Thiên Chúa.
3 Nhưng không phải chỉ có thế; chúng ta còn tự hào khi gặp gian truân, vì biết rằng: ai gặp gian truân thì quen chịu đựng;
4 ai quen chịu đựng, thì được kể là người trung kiên; ai được công nhận là trung kiên, thì có quyền trông cậy.
5 Trông cậy như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta.

Alleluia Cf. Rv 1:8

R. Alleluia, alleluia.
Glory to the Father, the Son, and the Holy Spirit;
to God who is, who was, and who is to come.
R. Alleluia, alleluia.

Gospel Jn 16:12-15

Jesus said to his disciples:
"I have much more to tell you, but you cannot bear it now.
But when he comes, the Spirit of truth,
he will guide you to all truth.
He will not speak on his own,
but he will speak what he hears,
and will declare to you the things that are coming.
He will glorify me,
because he will take from what is mine and declare it to you.
Everything that the Father has is mine;
for this reason I told you that he will take from what is mine
and declare it to you."

Phúc Âm: Jn 16:12-15

12 Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi.
13 Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến.
14 Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.
15 Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.
 http://wwwmigrate.usccb.org/
http://www.loinhapthe.com/