Tìm Kiếm

17 tháng 5, 2016

List of Awardees for Having Contributed to The Holy Spirit Choir’s IV Foundation Anniversary (May 15, 2016)01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Therese Hoàng Thị Khanh
Cecilia Trịnh Thị Kim Chi
Therese Phạm Ngọc Lũy Tố
Michael Tống Vĩnh Lộc
Paul Lã Quang Bình
Mary Nguyễn Vũ Mai Quỳnh
Therese Nguyễn Tuyết Linh
Mary Hoàng Linh Phương
Mary Trần Thị Mai Trâm
Ann Mary Kiều Thị Mộng Huyền
Therese Nguyễn Thị Tuyết Mai
Ann Vũ Thị Ngọc Hội
Mary Nguyễn Thị Báu
Mr. Hòa
Francis Xavier Long
Mr. Vũ
Mr.Trần Vinh
Therese Đinh Thị Hoàng Kim
Catherine Lê Thị Ngọc Huệ
Mary Trần Thúy Nga
Trần Xuân Thành
Mary Hoàng Linh Phương
Therese Phạm Thị Huyền Trâm
Joseph Bùi Phương Anh
Mary Nguyễn Thị Kim Hạnh
Fr. Benedict Vương Thuật
Dedicated Service of Common Good
Dedicated Service of Common Good
Dedicated Service of Common Good
Dedicated Service of Common Good
Dedicated Service of Common Good
Dedicated Service of Common Good
Dedicated Service of Common Good
Dedicated Service of Common Good
Dedicated Service of Common Good
Dedicated Service of Common Good
Dedicated Service of Common Good
Dedicated Service of Common Good
Dedicated Service of Common Good
Dedicated Service of Common Good
Dedicated Service of Common Good
Dedicated Service of Common Good
Dedicated Service of Common Good
New Membership
New Membership
New Membership
New Membership
Writing Contribution
Writing Contribution
Writing Contribution
Writing Contribution (First Prize)
Writing Contribution