Tìm Kiếm

29 tháng 5, 2016

Chúc Mừng Sinh Nhựt Cha Gioan Baotixita Nguyễn Thiên Minh, O.P.Cha Gioan Baotixita cũng chia sẻ ngày Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô hôm nay cũng là Ngày Kỷ Niệm 35 năm Cha Gioan Baotixita được lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa lần đầu tiên.
Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành, ơn bình an và sức khỏe dồi dào tuôn tràn trên Cha Gioan Baotixita để Ngài luôn hoàn thành tốt sứ vụ Thiên Chúa trao ban. Amen.

The Holy Spirit Choir