Tìm Kiếm

9 tháng 7, 2014

Mười triệu kinh Kính Mừng cho Đức Giáo Hoàng Francis


POPE FRANCIS MAKES A REQUEST 

Weep not for what you have lost, fight for what you have.
 
Weep not for what is dead, fight for what was born in you.
  
Weep not for the one who abandoned you, fight for who is with you.
Weep not for those who hate you, fight for those who want you.
Weep not for your past, fight for your present struggle.
 
Weep not for your suffering, fight for your happiness.
With things that are happening to us, we begin to learn that nothing is impossible to solve, just move forward.
THE HOLY FATHER MAKES A REQUEST FOR PRAYERS THAT GOD PROTECTS HIM AND GIVES HIM FORCES TO MEET THIS DIFFICULT TASK .... SO BE IT!!
  
Our goal is to reach ten million Hail Mary's for Pope Francis.
 
This campaign started today. Send this message to all Catholic friends or even to those who like him.
 
We pray for the Holy Father that the heavenly Mother intercedes for him and protects him in his ministry:
  
Hail Mary, full of grace. The Lord is with thee, blessed art thou among women and blessed is thefruit of thy womb, Jesus.
 
Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
 
Do not forget to forward this message to as many friends. We want to reach ten million Hail Marys!
  
Pope Francis insists that we pray for him.
 

 

GIÁO HOÀNG YÊU CầU

 

Đừng khóc cho những gì bạn đã mất, hãy chiến đấu chonhững gì bạn có.
Đừng khóc cho những gì đã chết, hãy chiến đấu cho những gì được sinh ra trong bạn.
Đừng khóc cho đã bỏ rơi bạn, hãy chiến đấu cho những người sống với bạn

Đừng khóc cho những ngườighét bạn, hãy chiến đấu chonhững người cần bạn.
Đừng khóc cho quá khứ của bạn, hãy chiến đấu cho cuộc đấu tranh hiện tại của bạn.
Đừng khóc cho đau khổ của bạn, hãy chiến đấu vì hạnh phúc của bạn.
Với những điều đang xảy ravới chúng ta, chúng ta bắt đầuhiểu rằng không có gì làkhông thể giải quyết được, chỉ cần tiên tới về phía trước.
Đức Thánh Cha yêu cầu vềkinh nguyện xin Chúa bảo vệ ngài và ban cho ngài sức mạnh để ‘hoàn thành’ trước nhiệm vụ khó khăn này.... Ước gì được như vậy!


Mục tiêu của chúng ta là đạt được mười triệu kinh Kính Mừng cho Đức Giáo HoàngFrancis.
Chiến dịch này bắt đầu ngày hôm nay. Gửi thông điệp nàyđến tất cả bạn bè Công giáohoặc thậm chí cho những người thích ngài.
Chúng tôi cầu nguyện choĐức Thánh Cha xin Mẹ trên trời cầu bầu cho ngài và bảo vệ ngài trong sứ vụ của mình:


Kính mừng Maria đầy ơn phúc. Đức Chúa Trời ở cùngBà, Bà có phúc lạ hơ mọi người nữ và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

Đừng quên chuyển tiếp tin nhắn này tới nhiều bạn bè.Chúng ta muốn đạt đượcmười triệu Kinh Kính Mừng!

Giáo hoàng Francis nhấn mạnh rằng chúng ta cầu nguyện cho ngài.