Tìm Kiếm

7 tháng 7, 2014

Chúc mừng Bảo Anh & Quang Minh
Như Cha đã chia sẻ trong thánh lễ, Chúa chỉ trao hạt giống hạnh phúc cho hai bạn. 
Cầu mong hai bạn có thể cùng nhau chăm bón hạt giống đó cho đến cuối đời. Để cây Hạnh Phúc mãi xum xuê! :)