Tìm Kiếm

16 tháng 7, 2014

Các bài hát Lễ Hôn Phối 9g30 sáng thứ bảy 19/07/14

1/ Nhập Lễ: Sing A New Song (EM # 137)

2/ Dâng Lễ:  Lễ Dâng 2/ Holy Offering 2 (EM # 164) (hát phần tiếng Việt)3/ Hiệp Lễ: Where Love Is Found (EM # 117)

4/ Kết Lễ: Diễm Tình Ca

* Hát Bộ Lễ  Tiếng Việt Seraphim