Tìm Kiếm

17 tháng 6, 2014

Solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ (June 22, 2014)


First Reading (Dt 8:2-3, 14B-16A)
A reading from the Book of Deuteronomy
Moses said to the people:
"Remember how for forty years now the LORD, your God,
has directed all your journeying in the desert,
so as to test you by affliction
and find out whether or not it was your intention
to keep his commandments.
He therefore let you be afflicted with hunger,
and then fed you with manna,
a food unknown to you and your fathers,
in order to show you that not by bread alone does one live,
but by every word that comes forth from the mouth of the LORD.
"Do not forget the LORD, your God,
who brought you out of the land of Egypt,
that place of slavery;
who guided you through the vast and terrible desert
with its saraph serpents and scorpions,
its parched and waterless ground;
who brought forth water for you from the flinty rock
and fed you in the desert with manna,
a food unknown to your fathers."

Bài đọc I (Deut 8:2-3, 14B-16A)
2 Anh em phải nhớ lại tất cả con đường mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, đã dẫn anh em đi suốt bốn mươi năm nay trong sa mạc, để bắt anh em phải cùng cực; như vậy Người thử thách anh em cho biết lòng dạ anh em, xem anh em có giữ các mệnh lệnh của Người hay không.
3 Người đã bắt anh em phải cùng cực, phải đói, rồi đã cho anh em ăn man-na là của ăn anh em chưa từng biết và cha ông anh em cũng chưa từng biết, ngõ hầu làm cho anh em nhận biết rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn sống nhờ mọi lời miệng ĐỨC CHÚA phán ra.
14 Anh em đừng kiêu ngạo mà quên ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, Đấng đã đưa anh em ra khỏi đất Ai-cập, khỏi cảnh nô lệ.
15 Người đã dẫn anh em đi trong sa mạc mênh mông khủng khiếp, đầy rắn lửa và bọ cạp, trong miền đất khô cằn không giọt nước. Người đã khiến nước từ tảng đá hoa cương chảy ra cho anh em uống.
16 Trong sa mạc, Người đã cho anh em ăn man-na, thức ăn mà cha ông anh em chưa từng biết.

Responsorial Psalm (Ps 147:12-13, 14-15, 19-20)
R/ Praise the Lord, Jerusalem.
R/ Này Jerusalem hỡi, hãy ca mừng Chúa Trời.

Glorify the LORD, O Jerusalem; praise your God, O Zion. For he has strengthened the bars of your gates;
he has blessed your children within you. R/
Jerusalem hỡi, nào tôn vinh Chúa! Này Sion, hãy ca ngợi Thiên Chúa của ngươi! Then cửa nhà ngươi, Chúa làm cho thêm chắc, con cái trong thành, Người giáng phúc thi ân. R/

He has granted peace in your borders; with the best of wheat he fills you. He sends forth his command to the earth; swiftly runs his word! R/
Cõi biên cương, Người thiết lập hòa bình, và cho ngươi no đầy lúa mì tinh hảo. Người tống đạt lệnh truyền xuống đất, lời phán ra, hỏa tốc chạy đi. R/

He has proclaimed his word to Jacob, his statutes and his ordinances to Israel. He has not done thus for any other nation; his ordinances he has not made known to them. Alleluia. R/
Chúa bày tỏ lời Người cho nhà Jacob, chiếu chỉ luật điều cho Israel. Chúa không đối xử với dân nào như vậy, không cho họ biết những điều luật của Người. Alleluia. R/

Second Reading (1 Cor 10:16-17)
A reading from the first Letter of Saint Paul to the Corinthians
Brothers and sisters:
The cup of blessing that we bless,
is it not a participation in the blood of Christ?
The bread that we break,
is it not a participation in the body of Christ?
Because the loaf of bread is one,
we, though many, are one body,
for we all partake of the one loaf.

Bài đọc II (1 Cor 10:16-17)
16 Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào Máu Đức Kitô ư? Và khi ta cùng bẻ Bánh Thánh, đó chẳng phải là dự phần vào Thân Thể Người sao?
17 Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể.

Gospel (Jn 6:51-58)
Jesus said to the Jewish crowds:
"I am the living bread that came down from heaven;
whoever eats this bread will live forever;
and the bread that I will give
is my flesh for the life of the world."

The Jews quarreled among themselves, saying,
"How can this man give us his flesh to eat?"
Jesus said to them,
"Amen, amen, I say to you,
unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood,
you do not have life within you.
Whoever eats my flesh and drinks my blood
has eternal life,
and I will raise him on the last day.
For my flesh is true food,
and my blood is true drink.
Whoever eats my flesh and drinks my blood
remains in me and I in him.
Just as the living Father sent me
and I have life because of the Father,
so also the one who feeds on me
will have life because of me.
This is the bread that came down from heaven.
Unlike your ancestors who ate and still died,
whoever eats this bread will live forever."

Phúc âm (Ga 6:51-58)
51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống."
52 Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?"
53 Đức Giê-su nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình.
54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết,
55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.
56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.
57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy.
58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời."
59 Đó là những điều Đức Giê-su đã nói khi giảng dạy trong hội đường, ở Ca-phác-na-um.