Tìm Kiếm

2 tháng 2, 2014

Feast of the Presentation of the Lord (February 2, 2014)


Phần Dẫn Lễ (Dành cho MC)Introduction

  • A.     To The Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,

Good morning!

Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the solemnity of the Presentation of the Lord.

Today, Our Lord Jesus Christ, through His good example, sets before us the best way of worshipping God the Father by offering, not gold, silver, nor animals, nor flowers, but our own lives, in profound love and gratitude.

Being Christians, we follow up Christ Our Lord in every aspect of His life, just to think, say and act as He does.  

In this spirit, we offer together with Christ in the Holy Mass what we have and what we are to praise, thank and glorify the Father Almighty for His great love and mercy granted to us through His Beloved Son.

Please and rise for the entrance hymn.

  • B.      To the Readings

a)      First Reading Mal 3:1-4

The Prophet Malachi proclaims the coming of God’s Messenger who will purify the people from all forms of wrongdoing so that they may become worthy worshippers of the Most Holy God Creator and Redeemer, and the Merciful Father of all humanity.

b)     Second Reading Heb 2:14-18
In His role as the High Priest, Our Lord Jesus Christ, in behalf of all the whole human family, offers Himself as the sacrifice most pleasing to God the Father, so as to obtain for us, His sisters and brothers in His human nature, the grace of divine adoption. 

 

Hymns for Holy Mass (Click here to listen)

  • Entrance: Sing to the mountains (EM #139) 
  • Responsorial:  Our Blessing Cup (EM #144)
  • Offertory: Only a shadow (EM #196) 
  • Communion: Hail, Holy Queen (EM #286)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
First Reading (Mal 3:1-4)
A reading from the Book of the Prophet Malachi
Thus says the Lord God: Lord, I am sending my messenger to prepare the way before me; And suddenly here will come to the temple the LORD whom you seek, And the messenger of the covenant whom you desire. Yes, he is coming, says the LORD of hosts. But who will endure the day of his coming? And who can stand when he appears? For he is like the refiner’s fire, or like the fuller’s lye. He will sit refining and purifying silver, and he will purify the sons of Levi, Refining them like gold or like silver that they may offer due sacrifice to the LORD. Then the sacrifice of Judah and Jerusalem will please the LORD, as in the days of old, as in years gone by.

Bài đọc I (Ml 3:1-4)
Này Ta sai sứ giả của Ta đến dọn đường trước mặt Ta. Và bỗng nhiên Chúa Thượng mà các ngươi tìm kiếm, đi vào Thánh Điện của Người. Kìa, vị sứ giả của giao ước mà các ngươi đợi trông đang đến, Đức Chúa các đạo binh phán. Ai chịu nổi ngày Người đến? Ai đứng được khi Người xuất hiện? Quả thật, Người như lửa của thợ luyện kim, như thuốc tẩy của thợ giặt. Người sẽ ngồi để luyện kim tẩy bạc; Người sẽ thanh tẩy con cái Lê-vi và tinh luyện chúng như vàng, như bạc. Bấy giờ, đối với Đức Chúa, chúng sẽ là những kẻ đến dâng lễ vật, theo lẽ công chính. Lễ vật của Giu-đa và của Giê-ru-sa-lem sẽ làm đẹp lòng Đức Chúa như những ngày xa xưa, như những năm thuở trước.

Responsorial Psalm (Ps 24:7, 8, 9, 10)
R/ Who is this king of glory? It is the Lord!
R/ Đức Vua vinh hiển đó là ai? Là Đức Chúa!

Lift up, O gates, your lintels; reach up, you ancient portals, that the king of glory may come in! R/
Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên, cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính, để Đức Vua vinh hiển ngự vào.

Who is this king of glory? The LORD, strong and mighty, the LORD, mighty in battle. R/
Đức Vua vinh hiển đó là ai? Là Đức Chúa mạnh mẽ oai hùng Đức Chúa oai hùng khi xuất trận.

Lift up, O gates, your lintels; reach up, you ancient portals, that the king of glory may come in! R/
Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên, cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính, để Đức Vua vinh hiển ngự vào.

Who is this king of glory? The LORD of hosts; he is the king of glory. R/
Đức Vua vinh hiển đó là ai? Là Chúa Tể càn khôn: chính Người là Đức Vua vinh hiển.

Second Reading (Heb 2:14-18)
A reading from the Letter to the Hebrews
Since the children share in blood and flesh, Jesus likewise shared in them, that through death he might destroy the one who has the power of death, that is, the Devil, and free those who through fear of death had been subject to slavery all their life. Surely he did not help angels but rather the descendants of Abraham; therefore, he had to become like his brothers and sisters in every way, that he might be a merciful and faithful high priest before God to expiate the sins of the people. Because he himself was tested through what he suffered, he is able to help those who are being tested.

Bài đọc II (Dt 2:14-18)
Như thế, vì con cái thì đều chung một huyết nhục, nên Đức Giê-su đã cùng mang lấy huyết nhục đó. Như vậy, nhờ cái chết của Người, Người đã tiêu diệt tên lãnh chúa gây ra sự chết, tức là ma quỷ, và đã giải thoát những ai vì sợ chết mà suốt đời sống trong tình trạng nô lệ. Vì những kẻ được Người giúp đỡ không phải là các thiên thần, mà là con cháu Áp-ra-ham. Bởi thế, Người đã phải nên giống anh em mình về mọi phương diện, để trở thành một vị Thượng Tế nhân từ và trung tín trong việc thờ phượng Thiên Chúa, hầu đền tội cho dân. Vì bản thân Người đã trải qua thử thách và đau khổ, nên Người có thể cứu giúp những ai bị thử thách.

Gospel (Lk 2:22-40)
When the days were completed for their purification according to the law of Moses, Mary and Joseph took Jesus up to Jerusalem to present him to the Lord, just as it is written in the law of the Lord, Every male that opens the womb shall be consecrated to the Lord, and to offer the sacrifice of a pair of turtledoves or two young pigeons, in accordance with the dictate in the law of the Lord. Now there was a man in Jerusalem whose name was Simeon. This man was righteous and devout, awaiting the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. It had been revealed to him by the Holy Spirit that he should not see death before he had seen the Christ of the Lord. He came in the Spirit into the temple; and when the parents brought in the child Jesus to perform the custom of the law in regard to him, he took him into his arms and blessed God, saying: “Now, Master, you may let your servant go in peace, according to your word, for my eyes have seen your salvation, which you prepared in the sight of all the peoples: a light for revelation to the Gentiles, and glory for your people Israel.” The child’s father and mother were amazed at what was said about him; and Simeon blessed them and said to Mary his mother, “Behold, this child is destined for the fall and rise of many in Israel, and to be a sign that will be contradicted Band you yourself a sword will pierce so that the thoughts of many hearts may be revealed.” There was also a prophetess, Anna, the daughter of Phanuel, of the tribe of Asher. She was advanced in years, having lived seven years with her husband after her marriage, and then as a widow until she was eighty-four. She never left the temple, but worshiped night and day with fasting and prayer. And coming forward at that very time, she gave thanks to God and spoke about the child to all who were awaiting the redemption of Jerusalem. When they had fulfilled all the prescriptions of the law of the Lord, they returned to Galilee, to their own town of Nazareth. The child grew and became strong, filled with wisdom; and the favor of God was upon him.

Phúc âm (Lk 2:22-40)

Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa", và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa. Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người, thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng: "Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài." Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Si-mê-ôn vừa nói về Người. Ông Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi: "Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng; và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà." Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là An-na, con ông Pơ-nu-ên, thuộc chi tộc A-se. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm, rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem. Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê. Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.