Tìm Kiếm

4 tháng 9, 2013

Lễ kết thúc hồ sơ án phong Chân Phước cho ĐHY Nguyễn Văn Thuận

Xin mời xem lễ  kết thúc hồ sơ án phong Chân Phước cho ĐHY Nguyễn Văn Thuận