Tìm Kiếm

6 tháng 9, 2013

Chúc mừng sinh nhật ca viên (Tháng 09)


Teresa Hài Đồng Giesu Phạm Ngọc Lũy Tố (08/09)
Teresa Hài Đồng Giesu Nguyễn Trần Thảo Linh (16/09)
Phero Đỗ Hoàng Thiên Phú (30/09)