Tìm Kiếm

3 tháng 9, 2013

23rd Sunday in Ordinary Time - Year C (Eng - Vie)

First Reading (Wis 9, 13 – 18b)

A reading from the Book of Wisdom
For who among  men is he that can  know the counsel of  God? Or who can think what the will of  God is?  For the thoughts of mortal men are fearful, and our counsels uncertain.  For the corruptible body is a load upon the soul, and the earthly habitation presses down the mind that muses upon many things.  And hardly do we guess aright at things that are upon earth: and with labour do we find the things that are before us. But the things that are in heaven, who shall search out?  And who shall know your thought, unless you give wisdom, and send your holy spirit from above:  And so the ways of them that are upon earth may be corrected.Bài đọc I (Kn 9, 13 – 18b)
Lạy Chúa, nào có ai biết được ý định của Thiên Chúa? Nào có ai hiểu được Đức Chúa muốn điều chi? Chúng con vốn là loài phải chết, tư tưởng không sâu, lý luận không vững. Quả vậy, thân xác dễ hư nát này khiến linh hồn ra nặng, cái vỏ bằng đất này làm tinh thần trĩu xuống vì lo nghĩ trăm bề. Những gì thuộc hạ giới, chúng con đã khó mà hình dung nổi, những điều vừa tầm tay, đã phải nhọc công mới khám phá được, thì những gì thuộc thượng giới, có ai dò thấu nổi hay chăng? Ý định của Chúa, nào ai biết được, nếu tự chốn cao vời, chính Ngài chẳng ban Đức Khôn Ngoan, chẳng gửi thần khí thánh? Chính vì thế mà đường lối người phàm được sửa lại cho thẳng, cũng vì thế mà con người được dạy cho biết những điều đẹp lòng Ngài, và nhờ Đức Khôn Ngoan mà được cứu độ.


Responsorial Psalm (Psalm 90: 3-4, 5-6, 12-13, 14, 17)
R/  In every age, O Lord, you have been our refuge.
R/ Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn.

You turn man back to dust, saying, “Return, O children of men.” For a thousand years in your sight are as yesterday, now that it is past, or as a watch of the night.  R/
Chúa bắt phàm nhân trở về cát bụi, Ngài phán bảo: “Hỡi người trần thế, trở về cát bụi đi”. Ngàn năm Chúa kể là gì, tựa hôm qua đã đi qua mất rồi, khác nào một trống canh thôi!

You make an end of them in their sleep; the next morning they are like the changing grass, which at dawn springs up anew, but by evening wilts and fades.  R/
Ngài cuốn đi, chúng chỉ là giấc mộng, như cỏ đồng trổi mọc ban mai, nở hoa vươn mạnh sớm ngày, chiều về ủ rũ tàn phai chẳng còn.

Teach us to number our days aright, that we may gain wisdom of heart. Return, O Lord! How long?  Have pity on your servants!  R/
Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan. Lạy Chúa, xin trở lại! Ngài đợi đến bao giờ? Xin chạnh lòng thương xót những tôi tớ Ngài đây.

Fill us at daybreak with your kindness, that we may shout for joy and gladness all our days. And may the gracious care of the Lord our God be ours; prosper the work of our hands for us! Prosper the work of our hands!  R/
Xin cho đoàn con được no say tình Chúa, để ngày ngày được hớn hở vui ca. Xin cho chúng con được vui hưởng lòng nhân hậu của Chúa là Thiên Chúa chúng con. Việc tay chúng con làm, xin Ngài củng cố, xin củng cố việc tay chúng con làm.

Second Reading (Philm 9 – 10, 12 – 17)
A reading from the Letter of Saint Paul to Philemon
I, Paul—an old man and now also a prisoner of Christ Jesus—  I appeal to you for my son Onesimus, who became my son while I was in chains.  I am sending him—who is my very heart—back to you.  I would have liked to keep him with me so that he could take your place in helping me while I am in chains for the gospel.  But I did not want to do anything without your consent, so that any favor you do will be spontaneous and not forced.  Perhaps the reason he was separated from you for a little while was that you might have him back for good— no longer as a slave, but better than a slave, as a dear brother. He is very dear to me but even dearer to you, both as a man and as a brother in the Lord. So if you consider me a partner, welcome him as you would welcome me.

Bài đọc II (Plm 9 – 10, 12 – 17)
Nhưng tôi thích kêu gọi lòng bác ái của anh hơn, để xin anh làm điều đó. Tôi, Phao-lô, một người đã già và hơn nữa, một người đang bị tù vì Đức Ki-tô Giê-su, tôi van xin anh cho đứa con của tôi, đứa con tôi đã sinh ra trong cảnh xiềng xích, đó là Ô-nê-xi-mô, tôi xin gửi nó về cho anh; xin anh hãy đón nhận nó như người ruột thịt của tôi. Phần tôi, tôi cũng muốn giữ nó ở lại với tôi, để nó thay anh mà phục vụ tôi trong khi tôi bị xiềng xích vì Tin Mừng. Nhưng tôi chẳng muốn làm gì mà không có sự chấp thuận của anh, kẻo việc nghĩa anh làm có vẻ miễn cưỡng, chứ không phải tự nguyện. Nó đã xa anh một thời gian, có lẽ chính là để anh được lại nó vĩnh viễn, không phải được lại một người nô lệ, thì được một người anh em rất thân mến; đối với tôi đã vậy, phương chi đối với anh lại càng thân mến hơn biết mấy, cả về tình người cũng như về tình anh em trong Chúa. Vậy, nếu anh coi tôi là bạn đồng đạo, thì xin anh hãy đón nhận nó như đón nhận chính tôi.


The Gospel (Lk 14, 25 – 33)
A reading from the holy Gospel according to Luke
Large crowds were traveling with Jesus, and turning to them he said:  “If anyone comes to me and does not hate his father and mother, his wife and children, his brothers and sisters—yes, even his own life—he cannot be my disciple.  And anyone who does not carry his cross and follow me cannot be my disciple.  “Suppose one of you wants to build a tower. Will he not first sit down and estimate the cost to see if he has enough money to complete it?  For if he lays the foundation and is not able to finish it, everyone who sees it will ridicule him,  saying, ‘This fellow began to build and was not able to finish.’  “Or suppose a king is about to go to war against another king. Will he not first sit down and consider whether he is able with ten thousand men to oppose the one coming against him with twenty thousand?  If he is not able, he will send a delegation while the other is still a long way off and will ask for terms of peace.  In the same way, any of you who does not give up everything he has cannot be my disciple.

Phúc âm (Lc 14, 25 – 33)
Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại bảo họ: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được. “Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không? Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo: ‘Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong việc’. Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hòa. Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.