Tìm Kiếm

16 tháng 9, 2013

Improve your English with GRAMMAR OF THE DAY:


Phân biệt "In the beginning", "At the beginning", "From the very beginning":

"Beginning' được dùng khá nhiều trong task 1 IELTS Writing - phần biểu đồ tăng giảm khi có số liệu thời gian. Từ này hay đi kèm với 3 giới từ 'in, from, at' và người học hay bị nhầm giữa 3 cụm từ này. Sau đây là sự khác biệt và cách dùng của 3 cụm từ này:

1) AT THE BEGINNING:

Cụm từ 'at the beginning' có thể đi cùng với giới từ 'of' + từ chỉ thời gian kèm theo sau đó để nói về thời gian cụ thể khi cái gì đó bắt đầu.

"He is paid at the beginning of each month"
(Anh ta nhận được lương vào đầu tháng)

2) IN THE BEGINNING:

Cụm từ này không hay đi kèm với giới từ 'of' ở đằng sau và cụm từ này (theo Oxford) có ý nghĩa tương tự như "at first", ám chỉ sự thay đổi tình thế sau đó.

"In the beginning, I found the course very challenging"
(Ban đầu tôi thấy khóa học rất khó --> ám chỉ việc sau đó thấy khóa học dễ theo hơn)

Tuy nhiên, Cambridge giải thích rằng 2 cụm từ 'at the beginning' và 'in the beginning' có thể thay thế cho nhau. Ví dụ như:

"They loved the new neighbourhood at the beginning/in the beginning"

Để cho chắc ăn thì cứ nên dùng 'at the beginning' vì cụm từ này phổ biến hơn 'in the beginning' nhiều.

3) FROM THE VERY BEGINNING:

Trái với 2 cụm từ trên thì cụm từ này có ý nghĩa riêng là 'ngay từ đầu':

"She disliked her future mother-in-law from the very beginning"
(Ngay từ đầu cô ta đã không thích mẹ chồng tương lai của mình rồi).

Sam Adams