Tìm Kiếm

28 tháng 9, 2013

Kính chúc mừng lễ quan thầy Cha Chánh xứ


Nguyện xin Thiên Chúa luôn tuôn đổ hồng ân trên Cha Chánh xứ Micae của chúng con, giữ gìn ngài mạnh khỏe xác hồn để ngài vững bước trên con đường thực hiện sứ vụ cao cả Chúa đã trao phó.