Tìm Kiếm

13 tháng 1, 2023

Hymns for the Second Sunday In Ordinary Time (January 15, 2023)

 a) Entrance:ES #157: “SING TO THE MOUNTAINS”


b) Responsorial Psalm (Ps 40:2, 4, 7-8, 8-9, 10) - EM page 179

R/ Here am I, Lord; I come to do your will.
R/ Lạy Chúa, này con xin đến thực thi thánh ý Ngài.


I have waited, waited for the LORD, and he stooped toward me and heard my cry. And he put a new song into my mouth, a hymn to our God. R/
Tôi đã hết lòng trông đợi Chúa, Người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu. Chúa cho miệng tôi hát bài ca mới, bài ca tụng Thiên Chúa chúng ta. Thấy thế, nhiều người sẽ kính sợ và tin tưởng vào Chúa.

Sacrifice or offering you wished not, but ears open to obedience you gave me. Holocausts or sin-offerings you sought not; then said I, “Behold I come.” R/
Chúa không thích gì tế phẩm và lễ vật, nhưng đã mở tai con; lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi, con liền thưa: “Này con xin đến!”

“In the written scroll it is prescribed for me, to do your will, O my God, is my delight, and your law is within my heart!” R/
Trong sách có lời chép về con rằng: con thích làm theo thánh ý, và ấp ủ luật Chúa trong lòng, lạy Thiên Chúa của con.

I announced your justice in the vast assembly; I did not restrain my lips, as you, O LORD, know. R/
Đức công chính của Ngài, con loan truyền giữa lòng đại hội; lạy Chúa, Ngài từng biết con đâu có ngậm miệng làm thinh.

c) Prayer Of The Faithful Response:

"Lord, hear our prayer!"

d) Offertory: ES #173: “OUR BLESSING CUP”


e) Communion: ES #178 “TASTE AND SEE”


f) Recessional: ES #305: “PRAYER OF ST. FRANCIS”The Holy Spirit Choir