Tìm Kiếm

21 tháng 1, 2023

Bài giảng Thánh Lễ Tất Niên Nhâm Dần ngày 21/01/2023 - Lm. Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Nhứt, O.P.


Bài giảng Thánh Lễ Tất Niên Nhâm Dần ngày 21/01/2023 
- Lm. Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Nhứt, O.P.