Tìm Kiếm

31 tháng 1, 2023

Hymns for the Fifth Sunday in Ordinary Time A (February 5, 2023)

 a) Entrance:ES #162: “JESUS CHRIST, YOU ARE MY LIFE”


b) Responsorial Psalm (Ps 112:4-5, 6-7, 8-9) - EM page 185
Dm ABA/GFEDR/ (4a) The just man is a light in darkness to the upright.
R/ Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng chiếu rọi kẻ ngay lành.


Light shines through the darkness for the upright; he is gracious and merciful and just. Well for the man who is gracious and lends, who conducts his affairs with justice. R/
Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng chiếu rọi kẻ ngay lành: đó là người từ bi nhân hậu và công chính. Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn, biết theo lẽ phải mà thu xếp công việc mình.

He shall never be moved; the just one shall be in everlasting remembrance. An evil report he shall not fear; his heart is firm, trusting in the LORD. R/
Họ sẽ không bao giờ lay chuyển, thiên hạ muôn đời còn tưởng nhớ chính nhân. Họ không lo phải nghe tin dữ, hằng an tâm và tin cậy Chúa.

His heart is steadfast; he shall not fear. Lavishly he gives to the poor; His justice shall endure forever; his horn shall be exalted in glory. R/
Luôn vững lòng không sợ hãi chi và rốt cuộc coi khinh lũ địch thù. Kẻ túng nghèo, họ rộng tay làm phúc, đức công chính của họ tồn tại muôn đời, uy thế họ vươn cao rực rỡ.

c) Prayer Of The Faithful Response:

"Lord, hear our prayer!"

d) Offertory: ES #240: “CHRISTIFY”


e) Communion: ES #170 “SPIRIT AND GRACE”


f) Recessional: ES #227: “OPEN MY EYES”The Holy Spirit Choir