Tìm Kiếm

13 tháng 1, 2023

Fourth Sunday in Ordinary Time A (January 29, 2023)

 2023 - 01 - 29 USCCB Daily Mass Readings

First Reading (Zep 2:3; 3:12-13)

A reading from the Book of the Prophet Zephaniah

Seek the LORD, all you humble of the earth,
who have observed his law;
seek justice, seek humility;
perhaps you may be sheltered
on the day of the LORD's anger.

But I will leave as a remnant in your midst
a people humble and lowly,
who shall take refuge in the name of the LORD:
the remnant of Israel.
They shall do no wrong
and speak no lies;
nor shall there be found in their mouths
a deceitful tongue;
they shall pasture and couch their flocks
with none to disturb them.

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (Xp 2, 3; 3, 12-13)

“Ta sẽ để sống sót lại giữa ngươi, một dân tộc khiêm tốn và nghèo hèn”.

Trích sách Tiên tri Xôphônia.

Hãy tìm Chúa, hỡi tất cả các người hiền lành trong nước, là những kẻ tuân giữ luật Chúa; hãy tìm công lý, hãy tìm sự khiêm nhường, nếu các ngươi muốn được che chở trong ngày thịnh nộ của Chúa. Ta sẽ để sống sót lại giữa ngươi một dân tộc khiêm tốn và nghèo hèn, biết tin tưởng vào thánh danh Chúa. Kẻ sống sót của Israel sẽ không làm điều bất công, sẽ không nói dối, miệng chúng sẽ không nói lời phỉnh gạt, vì chúng sẽ được chăn dắt và nằm ngủ không bị quấy rầy.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 146:6-7, 8-9, 9-10)

R. (Mt 5:3) Blessed are the poor in spirit; the kingdom of heaven is theirs!
Ðáp: Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ (Mt 5,3).


The LORD keeps faith forever,
secures justice for the oppressed,
gives food to the hungry.
The LORD sets captives free.
R. Blessed are the poor in spirit; the kingdom of heaven is theirs!

Xướng: Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho người bị áp bức, và ban cho những kẻ đói được cơm ăn. Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội. Ðáp.

The LORD gives sight to the blind;
the LORD raises up those who were bowed down.
The LORD loves the just;
the LORD protects strangers.
R. Blessed are the poor in spirit; the kingdom of heaven is theirs!

Xướng: Thiên Chúa mở mắt những kẻ đui mù, Thiên Chúa giải thoát những kẻ bị khòm lưng khuất phục, Thiên Chúa yêu quý các bậc hiền nhân; Thiên Chúa che chở những khách kiều cư. 

The fatherless and the widow the LORD sustains,
but the way of the wicked he thwarts.
The LORD shall reign forever;
your God, O Zion, through all generations. Alleluia.
R. Blessed are the poor in spirit; the kingdom of heaven is theirs!

Xướng: Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi quả phụ, và làm rối loạn đường nẻo đứa ác nhân. Thiên Chúa sẽ làm vua tới muôn đời. Sion hỡi, Ðức Thiên Chúa của ngươi sẽ làm vua từ đời này sang đời khác.

Second Reading (1 Cor 1:26-31)

A reading from the first Letter of Saint Paul to the Corinthians

Consider your own calling, brothers and sisters.
Not many of you were wise by human standards,
not many were powerful,
not many were of noble birth.
Rather, God chose the foolish of the world to shame the wise,
and God chose the weak of the world to shame the strong,
and God chose the lowly and despised of the world,
those who count for nothing,
to reduce to nothing those who are something,
so that no human being might boast before God.
It is due to him that you are in Christ Jesus,
who became for us wisdom from God,
as well as righteousness, sanctification, and redemption,
so that, as it is written,
"Whoever boasts, should boast in the Lord."

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: (1 Cr 1, 26-31)

“Thiên Chúa đã chọn những điều hèn hạ đối với thế gian”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, anh em hãy xem ơn kêu gọi của anh em: Vì (trong anh em) không có mấy người khôn ngoan theo xác thịt, không có mấy người quyền thế, không có mấy người sang trọng. Nhưng điều mà thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để làm cho những người khôn ngoan phải xấu hổ; điều mà thế gian cho là yếu hèn, thì Thiên Chúa đã chọn để làm cho những gì là mạnh mẽ phải hổ ngươi. Thiên Chúa đã chọn những điều hèn hạ đối với thế gian, những điều bị khinh chê, những điều không không, để phá huỷ những điều hiện hữu, hầu mọi xác thịt không thể vinh vang trước mặt Người. Chính do Người mà anh em ở trong Chúa Giêsu Kitô, Ðấng do Thiên Chúa, đã trở nên sự khôn ngoan, sự công chính, sự thánh hoá và sự cứu rỗi cho chúng ta, ngõ hầu, như đã chép: “Ai tự phụ, thì hãy tự phụ trong Chúa”.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Mt 5:12a)

R. Alleluia, alleluia.
Rejoice and be glad;
your reward will be great in heaven.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Mt 5:12a)

Alleluia, alleluia! – Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. – Alleluia.

Gospel (Mt 5:1-12a)

A reading from the holy Gospel according to Saint Matthew

When Jesus saw the crowds, he went up the mountain,
and after he had sat down, his disciples came to him.
He began to teach them, saying:
"Blessed are the poor in spirit,
for theirs is the kingdom of heaven.
Blessed are they who mourn,
for they will be comforted.
Blessed are the meek,
for they will inherit the land.
Blessed are they who hunger and thirst for righteousness,
for they will be satisfied.
Blessed are the merciful,
for they will be shown mercy.
Blessed are the clean of heart,
for they will see God.
Blessed are the peacemakers,
for they will be called children of God.
Blessed are they who are persecuted for the sake of righteousness,
for theirs is the kingdom of heaven.
Blessed are you when they insult you and persecute you
and utter every kind of evil against you falsely because of me.
Rejoice and be glad,
for your reward will be great in heaven."

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Mt 5, 1-12a)

“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng:

“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Nước làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời”.

Ðó là lời Chúa.