Tìm Kiếm

23 tháng 1, 2023

Hymns for the Fourth Sunday in Ordinary Time A (January 29, 2023)

 a) Entrance:ES #161: “WE GATHER TOGETHER”


b) Responsorial Psalm (Ps 146:6-7, 8-9, 9-10) - EM page 183

R. (Mt 5:3) Blessed are the poor in spirit; the kingdom of heaven is theirs!
Ðáp: Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ (Mt 5,3).


The LORD keeps faith forever,
secures justice for the oppressed,
gives food to the hungry.
The LORD sets captives free.
R. Blessed are the poor in spirit; the kingdom of heaven is theirs!

Xướng: Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho người bị áp bức, và ban cho những kẻ đói được cơm ăn. Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội. Ðáp.

The LORD gives sight to the blind;
the LORD raises up those who were bowed down.
The LORD loves the just;
the LORD protects strangers.
R. Blessed are the poor in spirit; the kingdom of heaven is theirs!

Xướng: Thiên Chúa mở mắt những kẻ đui mù, Thiên Chúa giải thoát những kẻ bị khòm lưng khuất phục, Thiên Chúa yêu quý các bậc hiền nhân; Thiên Chúa che chở những khách kiều cư. 

The fatherless and the widow the LORD sustains,
but the way of the wicked he thwarts.
The LORD shall reign forever;
your God, O Zion, through all generations. Alleluia.
R. Blessed are the poor in spirit; the kingdom of heaven is theirs!

Xướng: Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi quả phụ, và làm rối loạn đường nẻo đứa ác nhân. Thiên Chúa sẽ làm vua tới muôn đời. Sion hỡi, Ðức Thiên Chúa của ngươi sẽ làm vua từ đời này sang đời khác.

c) Prayer Of The Faithful Response:

"Lord, hear our prayer!"

d) Offertory: ES #320: “THE GOD OF ALL GRACE”


e) Communion: ES #182 “ANG KATAWAN NI KRISTO”


f) Recessional: ES #382: “O HOLY MARY”
The Holy Spirit Choir