Tìm Kiếm

30 tháng 8, 2021

Twenty-third Sunday in Ordinary Time B (September 5, 2021)

 

https://loinhapthe.com/

2021 - 09 - 05 USCCB Daily Mass Readings


Reading I (Is 35:4-7a)

A reading from the Book of the Prophet Isaiah

Thus says the LORD:
    Say to those whose hearts are frightened:
        Be strong, fear not!
    Here is your God,
        he comes with vindication;
    with divine recompense
        he comes to save you.
    Then will the eyes of the blind be opened,
        the ears of the deaf be cleared;
    then will the lame leap like a stag,
        then the tongue of the mute will sing.
    Streams will burst forth in the desert,
        and rivers in the steppe.
    The burning sands will become pools, 
        and the thirsty ground, springs of water.

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (Is 35, 4-7a)

“Tai người điếc sẽ mở ra và người câm sẽ nói được”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Các ngươi hãy nói với những tâm hồn xao xuyến: Can đảm lên, đừng sợ! Này đây Thiên Chúa các ngươi đến để phục thù. Chính Người sẽ đến và cứu thoát các ngươi.

Bấy giờ mắt người mù sẽ sáng lên, và tai người điếc sẽ mở ra. Bấy giờ người què sẽ nhảy nhót như nai, và người câm sẽ nói được, vì nước sẽ chảy lên nơi hoang địa, và suối nước sẽ chảy nơi đồng vắng. Ðất khô cạn sẽ trở thành ao hồ, và hoang địa sẽ trở nên suối nước.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 146:6-7, 8-9, 9-10)

R. (1b)    Praise the Lord, my soul!
Ðáp: Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa! (c. 2a)


The God of Jacob keeps faith forever,
    secures justice for the oppressed,
    gives food to the hungry.
The LORD sets captives free.
R. Praise the Lord, my soul!
Xướng: Người là Đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời,xử công minh cho người bị áp bức, ban lương thực cho kẻ đói ăn. Chúa giải phóng những ai tù tội. – Ðáp.

The LORD gives sight to the blind;
    the LORD raises up those who were bowed down.
The LORD loves the just;
    the LORD protects strangers.
R. Praise the Lord, my soul!
Xướng: Thiên Chúa mở mắt những kẻ đui mù, Thiên Chúa giải thoát những kẻ bị khòm lưng khuất phục, Thiên Chúa yêu quý các bậc hiền nhân. Thiên Chúa che chở những khách kiều cư. – Ðáp.

The fatherless and the widow the LORD sustains,
    but the way of the wicked he thwarts.
The LORD shall reign forever;
    your God, O Zion, through all generations. Alleluia.
R. Praise the Lord, my soul!
Xướng: Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi quả phụ, và làm rối loạn đường nẻo đứa ác nhân. Thiên Chúa sẽ làm vua tới muôn đời, Sion hỡi, Thiên Chúa của ngươi sẽ làm vua tự đời này sang đời khác. – Ðáp.

Reading II (Jas 2:1-5)

A reading from the Letter of Saint James

My brothers and sisters, show no partiality
as you adhere to the faith in our glorious Lord Jesus Christ.
For if a man with gold rings and fine clothes
comes into your assembly,
and a poor person in shabby clothes also comes in,
and you pay attention to the one wearing the fine clothes
and say, “Sit here, please, ”
while you say to the poor one, “Stand there, ” or “Sit at my feet, ”
have you not made distinctions among yourselves
and become judges with evil designs?

Listen, my beloved brothers and sisters.
Did not God choose those who are poor in the world
to be rich in faith and heirs of the kingdom
that he promised to those who love him?

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: (Gc 2, 1-5)

“Không phải Thiên Chúa đã chọn người nghèo để hưởng nước Người đó sao?”

Trích thư Thánh Giacôbê Tông đồ.

Anh em thân mến, anh em là những người tin vào Ðức Giêsu Kitô vinh hiển, Chúa chúng ta, anh em đừng thiên vị. Giả sử trong lúc anh em hội họp, có người đi vào, tay đeo nhẫn vàng, mình mặc áo sang trọng; lại cũng có người nghèo khó đi vào, áo xống dơ bẩn, nếu anh em chăm chú nhìn người mặc áo rực rỡ mà nói: “Xin mời ông ngồi chỗ danh dự này”. Còn với người nghèo khó thì anh em lại nói rằng: “Còn anh, anh đứng đó”, hoặc: “Anh hãy ngồi dưới bệ chân tôi”. Ðó không phải là anh em xét xử thiên vị ở giữa anh em và trở nên những quan xét đầy tà tâm đó sao?

Anh em thân mến, xin hãy nghe: Không phải Thiên Chúa chọn người nghèo trước mắt thế gian, để nhờ đức tin, họ trở nên giàu có và được hưởng nước Người đã hứa cho những kẻ yêu mến Người đó sao?

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Cf. Mt 4:23)

R. Alleluia, alleluia.
Jesus proclaimed the Gospel of the kingdom
and cured every disease among the people.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (xc. Mt 4:23)

Alleluia, alleluia! – Đức Giê-su rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. – Alleluia.

Gospel (Mk 7:31-37)

A reading from the holy Gospel according to Saint Mark

Again Jesus left the district of Tyre
and went by way of Sidon to the Sea of Galilee,
into the district of the Decapolis. 
And people brought to him a deaf man who had a speech impediment
and begged him to lay his hand on him.
He took him off by himself away from the crowd. 
He put his finger into the man’s ears
and, spitting, touched his tongue;
then he looked up to heaven and groaned, and said to him,
“Ephphatha!”— that is, “Be opened!” —
And immediately the man’s ears were opened,
his speech impediment was removed,
and he spoke plainly. 
He ordered them not to tell anyone. 
But the more he ordered them not to,
the more they proclaimed it. 
They were exceedingly astonished and they said,
“He has done all things well. 
He makes the deaf hear and the mute speak.”

The  Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Mc 7, 31-37)

“Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, qua Siđon, đến gần biển Galilêa giữa miền thập tỉnh. Người ta đem một kẻ câm điếc đến cùng Người và xin Người đặt tay trên kẻ ấy. Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh ta. Ðoạn ngước mặt lên trời, Người thở dài và bảo: “Effetha!” (nghĩa là “Hãy mở ra!”), tức thì tai anh ta mở ra, và lưỡi anh ta được tháo gỡ, và anh nói được rõ ràng. Chúa Giêsu liền cấm họ đừng nói điều đó với ai. Nhưng Người càng cấm, thì họ càng loan truyền mạnh hơn. Họ đầy lòng thán phục mà rằng: “Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được!”

Ðó là lời Chúa.