Tìm Kiếm

29 tháng 8, 2021

Bài giảng Thánh lễ trực tuyến 29.08.2021: Chúa Nhật 22 Thường Niên Năm B


Bài giảng Thánh lễ trực tuyến 29.08.2021: Chúa Nhật 22 Thường Niên Năm B - Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, O.P.