Tìm Kiếm

2 tháng 8, 2021

Nineteenth Sunday in Ordinary Time B (August 8, 2021)Reading I (1 Kgs 19:4-8)

A reading from the first Book of Kings

Elijah went a day’s journey into the desert,
until he came to a broom tree and sat beneath it. 
He prayed for death saying:
“This is enough, O LORD! 
Take my life, for I am no better than my fathers.” 
He lay down and fell asleep under the broom tree,
but then an angel touched him and ordered him to get up and eat. 
Elijah looked and there at his head was a hearth cake
and a jug of water. 
After he ate and drank, he lay down again,
but the angel of the LORD came back a second time,
touched him, and ordered,
“Get up and eat, else the journey will be too long for you!” 
He got up, ate, and drank;
then strengthened by that food,
he walked forty days and forty nights to the mountain of God, Horeb.

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (1 V 19, 4-8)

“Nhờ sức của nuôi ấy, ông mới đi tới núi của Thiên Chúa”.
Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, Êlia đi một ngày đàng vào trong hoang địa. Khi đến nơi kia, và ngồi dưới gốc cây tùng, ông xin được chết mà rằng: “Lạy Chúa, đã đủ rồi, xin cất mạng sống con đi: vì con chẳng hơn gì các tổ phụ con”. Rồi ông nằm ngủ dưới bóng cây tùng. Và đây Thiên Thần Chúa đánh thức ông và bảo rằng: “Hãy chỗi dậy mà ăn”. Ông nhìn thấy gần đầu ông có chiếc bánh lùi và một bình nước: ông ăn uống, rồi ngủ lại. Thiên Thần Chúa trở lại đánh thức ông lần thứ hai và bảo: “Hãy chỗi dậy mà ăn: vì đường ngươi phải đi còn xa”. Ông liền chỗi dậy ăn uống, và nhờ sức của nuôi ấy, ông đi bốn mươi ngày bốn mươi đêm mới tới Horeb, núi của Thiên Chúa.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 34:2-3, 4-5, 6-7, 8-9)

R. (9a) Taste and see the goodness of the Lord.
Ðáp: Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao (c. 9a).

I will bless the LORD at all times;
    his praise shall be ever in my mouth.
Let my soul glory in the LORD;
    the lowly will hear me and be glad.
R. Taste and see the goodness of the Lord.
Xướng: Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen Người. Trong Chúa linh hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui. 

Glorify the LORD with me,
       Let us together extol his name.
I sought the LORD, and he answered me
       and delivered me from all my fears.
R. Taste and see the goodness of the Lord.
Xướng: Các bạn hãy cùng tôi ca ngợi Chúa, cùng nhau ta hãy tán tạ danh Người. Tôi cầu khẩn Chúa, Chúa đã nhậm lời, và Người đã cứu tôi khỏi điều lo sợ.

Look to him that you may be radiant with joy.
       and your faces may not blush with shame.
When the afflicted man called out, the LORD heard,
       and from all his distress he saved him.
R. Taste and see the goodness of the Lord.
Xướng: Hãy nhìn về Chúa để các bạn vui tươi, và các bạn khỏi hổ ngươi bẽ mặt. Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe, và Người đã cứu họ khỏi mọi điều tai nạn.

The angel of the LORD encamps
       around those who fear him and delivers them.
Taste and see how good the LORD is;
       blessed the man who takes refuge in him.
R. Taste and see the goodness of the Lord.
Xướng: Thiên Thần Chúa hạ trại đồn binh chung quanh những người sợ Chúa, và bênh chữa họ. Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao; phúc đức ai tìm nương tựa ở nơi Người. 

Reading II (Eph 4:30—5:2)

A reading from the Letter of Saint Paul to the Ephesians

Brothers and sisters:
Do not grieve the Holy Spirit of God,
with which you were sealed for the day of redemption. 
All bitterness, fury, anger, shouting, and reviling
must be removed from you, along with all malice. 
And be kind to one another, compassionate,
forgiving one another as God has forgiven you in Christ.

So be imitators of God, as beloved children, and live in love,
as Christ loved us and handed himself over for us
as a sacrificial offering to God for a fragrant aroma.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: (Ep 4, 30 – 5, 2)

“Anh em hãy sống trong tình thương, như Ðức Kitô đã sống”.
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, anh em chớ làm phiền hà Thánh Thần của Thiên Chúa, vì trong Người, anh em được ghi ấn tín để chờ đợi ngày cứu chuộc đến. Anh em hãy loại ra khỏi anh em mọi thứ gay gắt, tức giận, nóng nảy, dức lác, chửi rủa, cùng mọi thứ độc ác. Anh em hãy ăn ở hiền hậu với nhau, hãy thương xót và tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Ðức Kitô. Vậy anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, như con cái rất yêu dấu của Người: hãy sống trong tình thương, như Ðức Kitô đã yêu thương chúng ta và phó Mình làm của dâng và lễ tế thơm tho ngọt ngào dâng lên Thiên Chúa vì chúng ta.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Jn 6:51)

R. Alleluia, alleluia.
I am the living bread that came down from heaven, says the Lord;
whoever eats this bread will live forever.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Ga 6:51)

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời”. – Alleluia.

Gospel (Jn 6:41-51)

A reading from the holy Gospel according to Saint John

The Jews murmured about Jesus because he said,
“I am the bread that came down from heaven, ”
and they said,
“Is this not Jesus, the son of Joseph? 
Do we not know his father and mother? 
Then how can he say,
‘I have come down from heaven’?” 
Jesus answered and said to them,
“Stop murmuring among yourselves. 
No one can come to me unless the Father who sent me draw him,
and I will raise him on the last day. 
It is written in the prophets:
They shall all be taught by God.
Everyone who listens to my Father and learns from him comes to me. 
Not that anyone has seen the Father
except the one who is from God;
he has seen the Father. 
Amen, amen, I say to you,
whoever believes has eternal life. 
I am the bread of life. 
Your ancestors ate the manna in the desert, but they died;
this is the bread that comes down from heaven
so that one may eat it and not die. 
I am the living bread that came down from heaven;
whoever eats this bread will live forever;
and the bread that I will give is my flesh for the life of the world.”

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Ga 6, 41-52)

“Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, những người Do-thái kêu trách Chúa Giêsu, vì Người đã phán rằng: “Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống”. Họ nói: “Chớ thì ông này chẳng phải là Giêsu, con ông Giuse sao? Chúng ta đều biết rõ cha mẹ của ông. Vậy làm sao ông lại nói: ‘Ta bởi trời mà xuống'”.

Chúa Giêsu trả lời cùng họ rằng: “Các ngươi chớ thì thầm với nhau. Không ai đến được với Ta nếu Cha, là Ðấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: ‘Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo’. Ai nghe lời giáo hoá của Cha, thì đến với Ta. Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Ðấng bởi Thiên Chúa mà ra, Ðấng ấy đã thấy Cha. Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời.

“Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Ðây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”.

Ðó là lời Chúa.