Tìm Kiếm

8 tháng 8, 2021

Solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary Mass during the Day (August 15, 2021)

 

https://www.tonggiaophanhanoi.org/

2021 - 08 - 15 USCCB Day Mass Readings


Reading I (Rv 11:19a; 12:1-6a, 10ab)

A reading from the Book of Revelation

God’s temple in heaven was opened,
and the ark of his covenant could be seen in the temple.

A great sign appeared in the sky, a woman clothed with the sun,
with the moon under her feet,
and on her head a crown of twelve stars.
She was with child and wailed aloud in pain as she labored to give birth.
Then another sign appeared in the sky;
it was a huge red dragon, with seven heads and ten horns,
and on its heads were seven diadems.
Its tail swept away a third of the stars in the sky
and hurled them down to the earth.
Then the dragon stood before the woman about to give birth,
to devour her child when she gave birth.
She gave birth to a son, a male child,
destined to rule all the nations with an iron rod.
Her child was caught up to God and his throne.
The woman herself fled into the desert
where she had a place prepared by God.

Then I heard a loud voice in heaven say:
    “Now have salvation and power come,
        and the Kingdom of our God
        and the authority of his Anointed One.”

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (Kh 11, 19a; 12, 1-6a, 10ab)

“Một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng”.
Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.

Ðền thờ Thiên Chúa trên trời đã mở ra. Và một điềm lạ vĩ đại xuất hiện trên trời: một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao: Bà đang mang thai, kêu la chuyển bụng, và đau đớn sinh con.

Lại một điềm lạ khác xuất hiện trên trời: một con rồng đỏ khổng lồ, có bảy đầu, mười sừng, và trên bảy đầu, đội bảy triều thiên. Ðuôi nó kéo đi một phần ba tinh tú trên trời mà ném xuống đất. Con rồng đứng trước mặt người nữ sắp sinh con, để khi Bà sinh con ra, thì nuốt lấy đứa trẻ.

Bà sinh được một con trai, Ðấng sẽ dùng roi sắt mà cai trị muôn dân: Con Bà được mang về cùng Thiên Chúa, đến tận ngai của Người. Còn Bà thì trốn lên rừng vắng, ở đó Bà được Thiên Chúa dọn sẵn cho một nơi.

Và tôi nghe có tiếng lớn trên trời phán rằng: “Nay sự cứu độ, quyền năng, vương quyền của Thiên Chúa chúng ta, và uy quyền của Ðức Kitô của Người đã được thực hiện”.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm 45:10, 11, 12, 16

R.    (10bc)  The queen stands at your right hand, arrayed in gold.
Ðáp: Hoàng Hậu đứng bên hữu Ðức Vua, mặc đồ trang điểm vàng ròng


The queen takes her place at your right hand in gold of Ophir.
R.    The queen stands at your right hand, arrayed in gold.
Xướng: Hoàng Hậu đứng bên hữu Ðức Vua, mặc đồ trang điểm vàng ròng lộng lẫy. 

Hear, O daughter, and see; turn your ear,
    forget your people and your father’s house.
R.    The queen stands at your right hand, arrayed in gold.
Xướng: Xin hãy nghe, thưa Nương Tử, hãy coi và hãy lắng tai, hãy quên dân tộc và nhà thân phụ. 

So shall the king desire your beauty;
    for he is your lord.
R.    The queen stands at your right hand, arrayed in gold.
Xướng: Ðể Ðức Vua Người sủng ái dong nhan: chính Người là Chúa của Cô Nương, hãy phục vụ Người.

They are borne in with gladness and joy;
    they enter the palace of the king.
R.    The queen stands at your right hand, arrayed in gold.
Xướng: Họ bước đi trong niềm hân hoan vui vẻ, tiến vào trong cung điện Ðức Vua. 

Reading II (1 Cor 15:20-27)

A reading from the first Letter of Saint Paul to the Corinthians

Brothers and sisters:
Christ has been raised from the dead,
the firstfruits of those who have fallen asleep.
For since death came through man,
the resurrection of the dead came also through man.
For just as in Adam all die,
so too in Christ shall all be brought to life,
but each one in proper order:
Christ the firstfruits;
then, at his coming, those who belong to Christ;
then comes the end,
when he hands over the Kingdom to his God and Father,
when he has destroyed every sovereignty
and every authority and power.
For he must reign until he has put all his enemies under his feet.
The last enemy to be destroyed is death,
for “he subjected everything under his feet.”

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: (1 Cr 15, 20-26)

“Hoa quả đầu mùa là Ðức Kitô, đoạn đến những kẻ thuộc về Chúa”.
Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, Ðức Kitô đã từ cõi chết sống lại, là hoa quả đầu mùa của những kẻ yên giấc. Vậy sự chết bởi một người, thì sự kẻ chết sống lại cũng bởi một người. Cũng như mọi người đều phải chết nơi Ađam thế nào, thì mọi người cũng sẽ được tác sinh trong Ðức Kitô như vậy. Nhưng ai nấy đều theo thứ tự của mình, hoa quả đầu mùa là Ðức Kitô, đoạn đến những kẻ thuộc về Ðức Kitô, những kẻ đã tin Người xuống thế: rồi đến tận cùng, khi Người đã trao vương quốc lại cho Thiên Chúa Cha, và đã tiêu diệt mọi đầu mục, quyền năng và thế lực. Nhưng Người còn phải cai trị cho đến khi Người đặt mọi quân thù dưới chân Người. Kẻ thù cuối cùng sẽ bị tiêu diệt là sự chết, bởi Người đã bắt mọi sự quy phục dưới chân Người.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia

R. Alleluia, alleluia.
Mary is taken up to heaven;
a chorus of angels exults.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia

Alleluia, alleluia! – Ðức Maria được mời gọi lên trời; đạo binh các thiên thần mừng rỡ hân hoan. – Alleluia.

Gospel (Lk 1:39-56)

A reading from the holy Gospel according to Saint Luke

Mary set out
and traveled to the hill country in haste
to a town of Judah,
where she entered the house of Zechariah
and greeted Elizabeth.
When Elizabeth heard Mary’s greeting,
the infant leaped in her womb,
and Elizabeth, filled with the Holy Spirit,
cried out in a loud voice and said,
“Blessed are you among women,
and blessed is the fruit of your womb.
And how does this happen to me,
that the mother of my Lord should come to me?
For at the moment the sound of your greeting reached my ears,
the infant in my womb leaped for joy.
Blessed are you who believed
that what was spoken to you by the Lord
would be fulfilled.”

And Mary said:

    “My soul proclaims the greatness of the Lord;
        my spirit rejoices in God my Savior
        for he has looked with favor on his lowly servant.
    From this day all generations will call me blessed:
        the Almighty has done great things for me
        and holy is his Name.
    He has mercy on those who fear him
        in every generation.
    He has shown the strength of his arm,
        and has scattered the proud in their conceit.
    He has cast down the mighty from their thrones,
        and has lifted up the lowly.
    He has filled the hungry with good things,
        and the rich he has sent away empty.
    He has come to the help of his servant Israel
        for he has remembered his promise of mercy,
        the promise he made to our fathers,
        to Abraham and his children forever.”

Mary remained with her about three months
and then returned to her home.

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Lc 1, 39-56)

“Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại: Người nâng cao những người phận nhỏ”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Elisabeth, và khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng:

“Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”.

Và Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và Danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những người kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời”.

Maria ở lại với bà Elisabeth độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà mình.

Ðó là lời Chúa.