Tìm Kiếm

23 tháng 8, 2021

Twenty-second Sunday in Ordinary Time B (August 29, 2021)

https://www.tonggiaophanhanoi.org/

 

Reading I (Dt 4:1-2, 6-8)

A reading from the Book of Deuteronomy

Moses said to the people:
“Now, Israel, hear the statutes and decrees
which I am teaching you to observe,
that you may live, and may enter in and take possession of the land
which the LORD, the God of your fathers, is giving you. 
In your observance of the commandments of the LORD, your God,
which I enjoin upon you,
you shall not add to what I command you nor subtract from it. 
Observe them carefully,
for thus will you give evidence
of your wisdom and intelligence to the nations,
who will hear of all these statutes and say,
‘This great nation is truly a wise and intelligent people.’
For what great nation is there
that has gods so close to it as the LORD, our God, is to us
whenever we call upon him? 
Or what great nation has statutes and decrees
that are as just as this whole law
which I am setting before you today?”

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (Ðnl 4, 1-2. 6-8)

“Các ngươi hãy tuân giữ các giới răn và đem thực hành bằng việc làm”.
Trích sách Ðệ Nhị Luật.

Môsê nói với dân chúng rằng: “Hỡi Israel, giờ đây hãy nghe các lề luật và huấn lệnh mà ta dạy bảo các ngươi phải thực hành, để được sống và được vào chiếm hữu phần đất mà Chúa là Thiên Chúa cha ông các ngươi sẽ ban cho các ngươi. Các ngươi chớ thêm bớt điều gì trong các điều ta đã truyền, nhưng hãy tuân giữ các giới răn của Chúa là Thiên Chúa các ngươi mà ta đã truyền dạy các ngươi. Các ngươi phải tuân giữ và thực hành, vì đó là sự khôn ngoan và sáng suốt của các ngươi trước mặt muôn dân, để khi nghe nói đến tất cả các lề luật ấy, họ nói: ‘Thật, dân tộc vĩ đại này là một dân khôn ngoan và sáng suốt’. Không một dân tộc nào được các thần ở bên cạnh mình, như Chúa là Thiên Chúa chúng ta, ở bên cạnh chúng ta, khi chúng ta kêu cầu Người. Có dân tộc thời danh nào khác có lễ nghi, huấn lệnh công chính, và bộ luật như ta trình bày trước mặt các ngươi hôm nay không?”

“Vậy các ngươi hãy ý tứ và giữ mình. Trong suốt đời các ngươi đừng quên và đừng để lòng xao lãng những điều các ngươi đã thấy. Hãy dạy cho con cháu các ngươi biết các điều ấy”.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 15:2-3, 3-4, 4-5)

R. (1a)    The one who does justice will live in the presence of the Lord.
Ðáp: Lạy Chúa, ai sẽ được ở trong đền tạm Chúa? (c. 1a)


Whoever walks blamelessly and does justice;
    who thinks the truth in his heart
    and slanders not with his tongue.
R. The one who does justice will live in the presence of the Lord.
Xướng: Người sống thanh liêm và thực thi công chính, và trong lòng suy nghĩ điều ngay, và lưỡi không bịa lời vu khống.

Who harms not his fellow man,
    nor takes up a reproach against his neighbor;
by whom the reprobate is despised,
    while he honors those who fear the LORD.
R. The one who does justice will live in the presence of the Lord.
Xướng: Người không làm ác hại bạn đồng liêu, cũng không làm nhục cho ai lân cận. Người coi rẻ đứa bất nhân, nhưng kính yêu những ai tôn sợ Chúa.

Who lends not his money at usury
    and accepts no bribe against the innocent.
Whoever does these things
    shall never be disturbed.
R. The one who does justice will live in the presence of the Lord.
Xướng: Người dẫu thề điều chi bất lợi, cũng không thay đổi, không xuất tiền đặt nợ thu lời, cũng không ăn hối lộ hại người hiền lương. Người thực thi những điều kể đó, thì muôn đời chẳng có lung lay. 

Reading II (Jas 1:17-18, 21b-22, 27)

A reading from the Letter of Saint James

Dearest brothers and sisters:
All good giving and every perfect gift is from above,
coming down from the Father of lights,
with whom there is no alteration or shadow caused by change. 
He willed to give us birth by the word of truth
that we may be a kind of firstfruits of his creatures.

Humbly welcome the word that has been planted in you
and is able to save your souls.

Be doers of the word and not hearers only, deluding yourselves.

Religion that is pure and undefiled before God and the Father is this:
to care for orphans and widows in their affliction
and to keep oneself unstained by the world.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: (Gc 1, 17-18. 21b-22. 27)

“Anh em hãy thực thi lời đã nghe”.
Trích thư Thánh Giacôbê Tông đồ.

Anh em thân mến, mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do tự trời, bởi Cha sáng láng ban xuống, nơi Người không có thay đổi và cũng không có bóng dáng sự thay đổi. Người đã muốn sinh ra chúng ta bằng lời chân thật, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các tạo vật.

Cho nên anh em hãy khử trừ mọi thứ nhơ bẩn và lòng đầy gian ác, anh em hãy ngoan ngoãn nhận lãnh lời đã gieo trong lòng anh em, lời có sức cứu độ linh hồn anh em. Anh em hãy thực thi lời đã nghe, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình.

Lòng đạo đức trong sạch và tinh tuyền đối với Thiên Chúa Cha là: thăm viếng cô nhi quả phụ trong cơn quẫn bách, và giữ mình khỏi mọi ô uế đời này.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Jas 1:18)

R. Alleluia, alleluia.
The Father willed to give us birth by the word of truth
that we may be a kind of firstfruits of his creatures.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Gc 1:18)

Alleluia, alleluia! – Người đã muốn sinh ra chúng ta bằng lời chân thật, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các tạo vật. – Alleluia.

Gospel (Mk 7:1-8, 14-15, 21-23)

A reading from the holy Gospel according to Saint Mark

When the Pharisees with some scribes who had come from Jerusalem
gathered around Jesus,
they observed that some of his disciples ate their meals
with unclean, that is, unwashed, hands. 
—For the Pharisees and, in fact, all Jews,
do not eat without carefully washing their hands,
keeping the tradition of the elders.
And on coming from the marketplace 
they do not eat without purifying themselves. 
And there are many other things that they have traditionally observed,
the purification of cups and jugs and kettles and beds. —
So the Pharisees and scribes questioned him,
“Why do your disciples not follow the tradition of the elders
but instead eat a meal with unclean hands?” 
He responded,
“Well did Isaiah prophesy about you hypocrites, as it is written:
    This people honors me with their lips,
        but their hearts are far from me;
    in vain do they worship me,
        teaching as doctrines human precepts.
You disregard God’s commandment but cling to human tradition.”

He summoned the crowd again and said to them,
“Hear me, all of you, and understand. 
Nothing that enters one from outside can defile that person;
but the things that come out from within are what defile.

“From within people, from their hearts,
come evil thoughts, unchastity, theft, murder,
adultery, greed, malice, deceit,
licentiousness, envy, blasphemy, arrogance, folly.
All these evils come from within and they defile.”

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Mc 7, 1-8a. 14-15. 21-23)

“Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục phàm nhân”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ Người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Do-thái không dùng bữa mà không rửa tay trước, và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi Người: “Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch?” Người đáp: “Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: ‘Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người’. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người”.

Và Người lại gọi dân chúng mà bảo rằng: “Hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời Ta. Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu: ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra, và làm cho người ta ra ô uế”.

Ðó là lời Chúa.